pdf 5

yoksulluğun mirası
mevsimlik tarım göçü ile fındık hasadına katılan çocukların iyi olma halleri
+
bu araştırmanın bulguları incelendiğinde, mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların, özellikle göç yolunda iyi olma halinin yaşam koşulları, sağlık, eğitim, risk ve güvenlik alanlarında birçok göstergeye ulaşamadığı görülmüştür. göç yoluna her ne kadar aileleriyle birlikte katılmış olsalar da çocukların birçok temel haklarından mahrum kaldıkları görülmektedir. ayrıca göçün çocukların şimdiki ve gelecekteki iyi olma halleri üzerine olumsuz etkileri gözler önüne serilmiştir.
https://www.academia.edu/43303607/Yoksullu%C4%9Fun_Miras%C4%B1_Mevsimlik_Tar%C4%B1m_G%C3%B6%C3%A7%C3%BC_ile_F%C4%B1nd%C4%B1k_Hasad%C4%B1na_Kat%C4%B1lan_%C3%87ocuklar%C4%B1n_%C4%B0yi_Olma_Halleri

araştırma grubunun %10,5’inde özür, %5,0’ında sakatlık, %4,2’sinde ise engellilik saptandı. kadınlarda özürlülük, sakatlık ve engellilik (%12,7 – 6,3 – 5,6) erkeklere (%8,3 – 3,6 – 3,4) göre anlamlı şekilde fazlaydı.
https://www.researchgate.net/publication/271125273_Prevalence_of_Impairments_Disabilities_Handicaps_A_Study_From_Kayseri_Province

engellilik konusunda değişik kaynaklarda çoğunlukla da aynı anlama gelecek şekilde farklı kavramlar kullanılmaktadır. bunlar arasında en sık rastlanılanları ise “bozukluk”, “engelli”, “özürlü” ve “sakat” kavramlarıdır.
+
ortopedik engelli
kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. el, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas …… bu gruba girmektedir.
+
zedelenme – sapma
bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir yapı ya da işleyiş bozukluğu olur. vücudun bir parçasının olmayışı, eksik oluşu, işlemeyişi gibi. daha açık bir ifadeyle ….. zedelenmedir.
+
engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları veya sonradan ortaya çıkan trafik ve iş kazaları ile hastalık gibi nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini üstlenemedikleri için, bu
kişiler …… yaşamını bir engelle sürdürmektedir.
+
insan ömrünün uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler performans ve yeteneklerinin değiştiği uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir.
+
“evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.
+
“evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında mimar ronald l. mace tarafından kullanılmıştır.
https://engelsizbarinmaengelsizegitim.files.wordpress.com/2013/09/103264008-gizem-karagc3b6z.pdf

ders kitaplarında engelli ve sakat bireyler ‘normal birey’ olarak görülmemektedir. sağlık-hastalık ikiliği üzerinden, engellilik bir hastalık olarak görülmekte, çoğu yerde ‘hastalık’ kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılmaktadır.
+
engellilik kitaplarda genellikle “farklılıklarımız” başlığı altında ele alınmaktadır. kitaplarda “kusurlarına/eksikliklerine rağmen” engellilerin farklılıklarını kabul etmek gerektiği gibi acımacı ifadelere yer verilmektedir.
+
türkçe ders kitaplarında özellikle okuma metinlerinde kör/sağır/dilsiz olarak nitelenen karakterlere yer verildiği saptanmıştır. bu karakterler de kör/sağır/dilsiz olmalarına rağmen ‘iyi insanlar’ olarak resmedilmektedirler.
+
sosyoloji ders kitaplarında engelli kavramı hiç geçmemektedir.
incelenen 68 kitabın 34’ünde engelli, sakat, özürlü kavramlarına ve engellilikle ilgili görsele rastlanmamıştır.
http://secbir.org/images/haber/2012/07/derskitaplarindaengellilik_rapor.pdf

psikoloji penceresinden engel ve engellilik kavramlarına bakış
https://elyadal.org/pivolka/29/PiVOLKA_29_03.pdf

engellilik insan olma halinin bir parçasıdır, herkes yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşebilmekte, uzun yıllar yaşayan insanlar ise işlevlerini yerine getirirken zorluklarla karşılaşmaktadır.
+
bedensel engellilik
vücut yapı ve işlevlerinde bozukluklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıkların olması, kişilerin yardımcı cihaz ve araçlara ihtiyacı olma durumudur.
+
dünya nüfusunun %15’ini engelliler oluşturmakta
türkiye’de engelli oranı %12.29
https://engelsiz.yok.gov.tr/Documents/Toplantilar/08_Muyesser_Okumus_Bedensel_engelli_tedavide_yenilikler.pdf

toplum özürlülüğü nasıl anlıyor
+
dünyanın değişik yerlerinde yapılan istatistik çalışmaları her dört aileden bir tanesinin özürlü bir yakını bulunduğunu göstermektedir.
+
olumsuz tutumlar, özürlülerin toplumla bütünleşmelerinde görünmez engellerdir.
+
insanlar çoğu zaman özürlülük ve özürlüler hakkında doğru bilgilere sahip olmadıkları gibi, özürlülere yönelik tutumlarının olumsuz ve zarar verici olduğunun farkında bile değillerdir.
+
ilgili tüm kesimlere temel bir kaynak teşkil edecek bu araştırmanın faydalı olmasını diler, araştırma projesinde koordinatör ve danışman olarak yer alan akademisyenlere, proje ekibinde görev alan ve destek olan tüm kurum çalışanlarına ve araştırma ……
http://psikiyatriksosyalhizmet.com/toplum_ozurlulugu_nasil_anliyor.pdf

…… bir kadının anatomisi ve fizyolojisi hakkındaki modern bilgiler ile kıyaslandığında bunlarla uyuşmadığı gözlemlenmektedir.
http://ekevakademi.org/Makaleler/323900514_12%20MUSTAFA%20YIGITOGLU.pdf

mitoloji en yalın tanımla kutsalın hikâyesidir.
günümüzde farklı kültürlerde yaşayan pek çok inanışın kökeni mitolojik sembollerle açıklanabilir.
bu inanışlardan bir kısmı canlıların anatomik ve fizyolojik beden parçalarıyla ilişkilidir.
+
bedenine somut olarak ulaşabilen insanoğlu ruhunu arama çabasına girmiştir ve bu arayış onu fizyolojik ve anatomik organlara yöneltmiştir.
+
türk mitolojisinde insanlar genellikle organlarının özelliklerine göre iyi- kötü, güzel-çirkin, kahraman ve ötekiler diye ayrılmıştır.
+
mitolojik hikâyelerde birer simge olarak karşımıza çıkan anatomik ve fizyolojik organların sembolizmi zamanla inanç boyutu da kazanarak geleneklere yansımış ve yaşatılarak günümüze kadar gelmiştir.
+
türk kültüründe, organizmanın merkezî organı ise ciğerdir.
ciğer zarar gördüğünde insan yaşamı son bulur.
ciğer, dış yapısıyla insan yaşamını simgeler ve ciğerin biyolojik anlamada işleyişi diğer organları da etkilemektedir.
+
bedenin bütünlüğü, evrenin bütünlüğü olarak görüldüğü için vücuttaki organların tam ve kusursuz olması birlik beraberlik için ilk şart olarak görülmüştür.
+
iç organların sağlıklı bir şekilde işlemesi ve bütüne katkı sağlaması için dış organların güçlü ve sağlıklı olması önemlidir. bu da kusursuz ve sağlam bir iskelet yapısıyla mümkündür.
+
türk mitolojisinde iskelet; saç, göz, ciğer ve kan gibi önemli beden parçalarından biridir.
+
iskeletin kusursuz olması ruhun ve bedenin bir bütün içinde olduğunun ve kişinin bu haliyle evrenin eksik olan parçasını yerine koyduğunun simgesidir. iskelette oluşan herhangi bir anomali bütünlüğe zarar verdiği için iyi karşılanmaz.
+
bu bütünlüğü beden ile sembolize etmenin tek koşulu da sağlıklı ve eksiksiz bir bedene sahip olmaktır. bunun için de vücudu ayakta tutan iskeletin tam olması gerekir.
+
iskelet, kemiklerin bir araya gelmesinden oluşur. dolayısıyla bir bütün olarak iskelet ne kadar önemliyse kemikler de o bütünü bir araya getiren parçalar olarak o kadar önemlidir.
https://www.academia.edu/35575772/ANADOLU_ALEV%C4%B0_K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9CNDE_ORGANLARLA_%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0_%C4%B0NANI%C5%9ELARIN_M%C4%B0TOLOJ%C4%B0K_K%C3%96KENLER%C4%B0

her canlı türü kendi beslenme tipini oluşturmuş ve buna uygun bir sindirim sistemi anatomisi gelişmiştir.
+
çok yüksek kalori ile beslenen karnivorların ise daha küçük bir mide ve daha kısa ince bağırsak anatomisi mevcuttur.
+
sonuçta, beslenme şeklimiz sindirim sistemi anatomisini ve sindirim sistemi anatomisi de nasıl beslenmemiz gerektiğini ortaya koyar.
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_24232/European%20Archives%20of%20Medical%20Research-31-82-En.pdf

etnik sıfatının türediği etni, birtakım kültürel nitelikler bakımından ortak bir insan topluluğunun, özellikle de bir dil ve kültür komünotesini ifade etmekte ve daha ziyade anatomik niteliklere gönderen ırk teriminden farklılaştırılmaya çalışılmaktadır ..
https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/9607/298198.pdf

etnografi, yabancısı olduğumuz kültürleri adeta bir bedenmişçesine katman katman çalışacağımız anatomik bir incelemedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/451162

columbus, manyetik pusulanın gerçek kuzeyden saptığını, yer yüzünde yöreden yöreye değiştiğini bulmuştu.
http://okumedya.com/Stephen%20F.%20Mason%20-%20Bilimler%20Tarihi.pdf

…… sahip olduğu anatomik özellikler kadını bir istismar noktasına dönüştürür.
+
çocuk doğurmayı mümkün kılan anatomik yapının başını çektiği kadın bedeninin biyolojik, fizyolojik, anatomik farklılıkları kadınların erkeklerden farklı bir biçimde sosyalleşmelerine ve toplumda düşük statüde konumlandırılmalarına neden olmuştur.
+
tıp-sağlık ve din bağlamında bedene dair önemli bir paradigma değişimi modern tıp öncesi doktorlukla ilgilidir. bu dönemde bedene müdahaleyi yapanlar doktorlukla ilgilenen din adamlarıdır ve bedene müdahale, sağlığı düzeltmek yerine suç işleyen bedenleri cezalandırmak amacıyla yapılır. rembrandt’ın 1632 tarihli anatomi tablosunda bu durum resmedilir.
+
kadın vücudu aşağılık görüldüğü için onun bedenine dair biyolojik, anatomik gerçeklikler bu aşağılık bakıştan payını alacaktır.
+
kadın sorunsalının anatomik zeminini inşa ederek onu suistimale açık hale getiren en önemli araç kadının kendi bedenidir. kadın bedeni eril bedenin bir deneyim alanıdır ve normlar yoluyla kadının bedenlendiği yerdir.
+
…… etik ve sosyal teori açısından yarattığı problemin en önemli boyutunu kadın bedeninin anatomik yapısı oluşturmaktadır.
http://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/nil%C3%BCferozturk.pdf

toplumsal cinsiyet kavramı; genetik ve anatomik farklılıklar anlamına gelen cinsiyetten farklı olarak bireylere biyolojik cinsiyeti nedeniyle atfedilen toplumsal, kültürel ya da ekonomik temelli davranış biçimleri, beklentiler, yüklenen sorumluluklar, ….
http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi61_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/sanli_burcu.pdf

ancak adli tıp raporları, anatomik yapıları farklı …… çok sayıda kızın öldürüldüğünü göstermektedir.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-412

sancar’a göre erkeksi davranışlar, kadınsı davranışlarla ilgili biyoloji, anatomi ve psikoloji temelli çalışmalar da güç, akıl, aktiflik, çatışmadan kaçmamak, şiddet uygulayabilmek, rekabet becerisi ve …… erkeklik belirtisi olarak kabul edilmekteydi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/845902

diyabetli hastalarda cerrahi riski artıran nedenler
+
cerrahi girişim günü tedavi planlaması
+
büyüme ve gelişmenin fizyolojik süreçte olmasını sağlamak
+
diyabette oral fizyoterapi
https://turkdiab.org/admin/PICS/files/Diyabet_Tani_ve_Tedavi_Rehberi_2019.pdf

diabet ve cerrahi
http://ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/04/0420mo.pdf

cerrahi girişim, doğaya aykırı bir durumdur.
bir dizi metabolik karışıklığa yol açarak normal glukoz metabolizmasını değiştirir.
http://diabetcemiyeti.org/var/cdn/c/c/pre_peri_post_operatuar_diyabet_yonetimi_nevin_dinccag.pdf

diabetes mellitus, toplumda, %2-3 oranında görülen, fizyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı, erken ateroskleroz gelişimine sebep olduğu ve metabolik bozukluğu artırdığı için cerrahi sırasında önemli problemler teşkil eden, sistemik, herediter bir hastalıktır.
+
diabetik hastada kardiovasküler bozukluklar önemli bir mortalite nedenidir ve iyi araştırılmalıdır. fizyolojik yaşla ve diabetin yaşıyla birlikte bu komplikasyonların görülme sıklığı artar.
+
diabetikler, nondiabetiklerden daha riskli değillerdir. nöropati veya büyük damar tıkanıklığı gibi komplikasyonlar varsa bunun yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkileri vardır, ……
+
en önemlisi, cerrahi-anestezi-diabetolog ekibinin sıkı işbirliği içinde olmasıdır.
https://journalagent.com/scie/pdfs/KEAH_5_4_514_519.pdf

diabetik hastalarda cerrahi müdahaleler nondiabetiklere göre daha risklidir.·
+
diabetik hastalarda cerrahi müdahaleye maruz kalma ve operasyonlarda ve postoperatir dönemdeki mortalite hızı nondiabetiklere göre daha yüksektir.
+
tüm bu morbirlite ve mortalite, anestezi ve operatif tekniklerin gelişmesi, kardiopulmoner moniterizasyon, sıvı-elektrolit-nutrisyonel destek, modern antibiotikler ve iyi bir ekip çalışması ile minimize edilebilmektedir.
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_20537/IMJ-1-27.pdf

anatomi ile ilgilenen bir çok avrupalı, anatominin merkezi olan italya’ya seyahat ediyordu çünkü kadın bedeninin diseksiyonu gibi yöntemler sadece italya’da uygulanıyordu.
+
avrupa’da idam cezalarının ve halka açık diseksiyonların en yoğun yaşandığı dönemler 1450-1800 yılları arasıdır. bu iki eylem arasındaki ortak nokta ise doğrudan idam sehpasından anatomi masasına yatırılan insanlardır.
+
bu tiyatrolarda anatomi dersinin konusunu oluşturan bu kadavralar bir suçtan hüküm giymiş ve idam edilmiş insanlardı. bir taşla iki kuş vurulmuş oluyordu; hem adalet yerini buluyordu hem de bilime katkı sağlanıyordu.
+
kadın bedeni, hem izleyici hem de cerrahlar açısından çok daha büyük önem taşıyordu. genellikle anatomi masasına yatan bedenler, orta yaşlı, ne zayıf ne de şişman ancak anatomi tiyatrosunda insanların seçebileceği kadar büyük olanlar arasından seçiliyordu.
+
her yerde anatomi derslerine ilgi çok büyük oluyordu. avrupa’nın bir çok kentinden bu anatomi derslerini izlemeye gelen anatomi öğrencileri vardı.
+
genellikle anatomi tiyatrolarındaki dersler, anatomi öğrencileri için çok da yararlı olmuyordu. bunun başlıca sebebi, anatomi tiyatrolarındaki aşırı kalabalıktı.
+
anatomi tiyatrolarının yapılışı için büyük miktarlarda para harcanıyordu. her şehir bir diğerinden daha üstün olduğunu, yaptığı daha büyük ve daha görkemli anatomi tiyatrosu ile ispat etmeye çalışıyordu.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43742.pdf

türk romanı açısından konu ele alındığında, modernleşmenin halkla bağlantısını sağlayan ve etkili araçlarından biri olan romanlarda engelliler daha çok varlık bulamayan özneler olarak “sahnenin dışında” kalanlar arasında yer alırlar.
+
bugün anladığımız manada bir engellilik algısıyla modern öncesi dönemdeki engelli olma durumunu anlamamız pek mümkün değildir.
+
romanlarda engellilerin işlenişi üzerine yapılan çalışmalarda, engelli karakterlerin olumsuz olarak işlenmesi, engellilere karşı toplumda mevcut olan ön yargıların önemli kalelerinden birinin romanlar olması, romanlarda bu karakterlerin kötü …….
+
her iki yazar engelli karakteri fiziksel görünümü sebebiyle değil zihniyet alanındaki yanlışlığın eleştirisi olarak simgeleştirilmiş ve olumsuz olarak işlemiştir.
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2226/Acar.pdf

islâm hukukunda hükümlere tesiri bakımından bedensel engel
+
işlev ve yapı farklılıkları: sağlık deneyimi bağlamında işlev ve yapı farklılıkları, psikolojik, fizyolojik ya da anatomik yapı veya fonksiyonların eksikliği veya anormalliği ifade eder.
+
bedensel engeli; …… betmann ise doğumda ya da büyüme süreci içinde (1-18) yaşlar arasında yada aktif meslek yaşamı boyunca (19-70) yaşlar arasında gelişen kas-iskelet sisteminin anatomik veya fonksiyonel anormalliklerini kapsar şeklinde tarif etmiştir.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7163/261064.pdf

çocuklarda taş oluşumu altta yatan anatomik veya metabolik bir bozukluktan kaynaklanabilir.
+
erkek çocuklar arasında taş oluşumu ile sonuçlanabilecek üriner sistemin anatomik ve fonksiyonel bozuklukları, kızlara oranla daha sık görülür.
+
taş gelişimine zemin hazırlayan anatomik bozukluklar varsa mutlaka cerrahi olarak düzeltilmelidir.
+
aile öyküsü ve altta yatan metabolik ve anatomik durumların taşa yarattığı yatkınlık daima göz önünde bulundurulmalı ve her biri araştırıldıktan sonra altta yatan nedene göre tedavi düzenlenmelidir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/374039

böbreğin anatomik bozukluklarından toplumda en sık görüleni polikistik böbrekdir.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%9Cro-genital%20Sistem%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1.pdf

moleküler anatomiyi, kromozomların ve genlerin fizyolojisini iyi bilen uzmanların yetişmesi kalıtsal hastalıkların tanısının ve tedavisinin yönlendirilmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.
http://thd.org.tr/thdData/userfiles/file/molhem_01.pdf

tgk etyolojisini açıklamak için birçok neden öne sürülmüştür. bunlar; genetik, anatomik, endokrinolojik faktörler, plasental anomaliler, enfeksiyon, sigara ve alkol tüketimi, değişik çevresel faktörler (iyonize radyasyon, kimyasal ajan maruziyeti) ve …..
+
tgk olgularının %50’sinde altta yatan gerçek patofizyolojik neden hala açıklanamamıştır.
https://nobelmedicus.com/Content/1/16/34-38.pdf

mezopotamya ve mısır’dan günümüze dek erişen tıp metinleri, vak’a (olgu) kitapları türündendir. o dönemlerden anatomi ya da fizyoloji konusunda hiçbir araştırma metni ele geçmemiştir.
+
islâm’da anatomi bilgisi de bir ölçüde gelişmişti ve 17. yüzyılda organ işlevlerinin hemen hepsi tümüyle anlaşılmıştı.
http://okumedya.com/Tibbin%20Gizemli%20Tarihi%20-%20Zeki%20Tez.pdf

enfeksiyon eğitimi alan ve almayan fizyoterapistler arasında eldiven, maske, dezenfektan gibi hijyen ürünlerini kullanma, bu tür ürünleri hangi hastalarda ve ne zaman kullanacağını bilme konusunda anlamlı fark bulundu.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255060

rehabilitasyon hareketlerinin fizyoterapist yerine bir makinaya yaptırılması fikri ilk olarak 1970’lerde cpm (continuous passive motion) mekanizmaları ile hayat bulmuştur, en ilkel haliyle bir rehabilitasyon robotu sayılabilecek bu mekanizmalar, …..
http://erhanakdogan.com/wp-content/uploads/2015/07/E9-Fizyoterapist-Hareketlerinin-Modellenmesi.pdf

çalışmaya katılan fizyoterapistlerin içerisinde çalışmayanların % 69,5’unu iş bulamayan 2016 mezunları oluşturmaktaydı. pediatrik rehabilitasyonun % 44,6 oranla fizyoterapistlerin en çok çalıştığı alan olduğu saptandı.
+
türkiye’de nüfusa oranla fizyoterapist sayısının hala yeterli olmamasına rağmen istihdam sorunu olduğu gözlemlendi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/531044

hekim ve hemşirelerin, fizyoterapistlerle olumlu ya da olumsuz iletişim kurmadığı görüldü.
fizyoterapistlerin de diğer sağlık personeliyle iletişim kurma oranları çok düşüktü.
+
rehabilitasyon hizmeti ekip işidir.
etkili bir ekip çalışması da pek çok faydayı beraberinde getirmektedir.
+
hemşirelerin fizyoterapistlerin ekip içerisindeki rollerine ve katılımına değer verdiklerine ancak etkili bir ekip çalışması için bazı potansiyel bariyerlerin varlığından söz ettiklerini belirtmişlerdir.
+
fizyoterapistlerin hemşireler üzerindeki baskı ve stresi yeterince anlayamaması,
fizyoterapistler tarafından yeterince saygı görmedikleri düşüncesi,
fizyoterapistlerin kullandığı mesleki jargon ve kısaltmaları anlamada güçlük,
…….
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3042/nehir%20u%C3%A7ar.pdf

mutfakların eylem bölgelerinde kullanıcının fizyolojik ve psikolojik açıdan rahat bir şekilde, daha az zaman harcayarak ve daha az yorularak çalışmasına imkân sağlayacak bazı düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının boyutsal ölçümlerinin …
http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/2087/318550.pdf

insanların yaşamlarını en etkin biçimde sürdürebilmeleri için, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal açılardan belli gereksinmeleri vardır.
+
gereksinmelerin zaman içinde değişim göstermiş olması yada gereksinmelerin karşılanamıyor özellikte olması, kullanıcıların konutlarında mutsuz olmasına ve memnuniyetsizliğin başlamasına sebep olmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215970

fizyolojik gereksinimleri veya güvenlik gereksinimleri tatmin olmamış bireyde psikolojik gereksinimler kendilerini göstermez.
http://imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/16997_04_08.pdf

bir mekanı oluşturan tüm etkenler kullanıcıyı uyararak tepki olarak algının oluşmasını sağlar ve sonuç olarak kullanıcının fizyolojik ve psikolojik bir denge kurması gerçekleşir.
http://emo.org.tr/ekler/7f8a13f1023f299_ek.pdf

mekan içinde yaşayan kullanıcıların fizyolojik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılayan bir uzay parçasıdır.
+
“yaşanabilir” kelimesinin yetersizliği karşısında kaliteden bahseden içeriği ve yaşamaya değer/yaşamak isteği uyandıran anlamı ile “yaşanılır” kelimesi ile ifade etmek daha doğru olacaktır.
+
mekan insanın gereksinimlerine elvermediği ölçüde tekrar düzenlenecektir. bu tekrarın sıklığı zamansal ve maddesel bir kayba ve her düzenleme süresi boyunca ise işlevsizliğe neden olacaktır.
+
işlevsel açıdan etkin, yapısal açıdan sağlam ve görsel açıdan çekici bir yapı “kaliteli” olarak nitelendirilmektedir.
http://journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN-29591-REVIEW-DEMIR_KAHRAMAN.pdf

konut sağlığı
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/css10.pdf

insan vücudu, giderek karmaşıklaşan, yapısal ve işlevsel seviyelere ayrılmıştır
vücut sıvısı terimi, vücuttaki çözünmüş maddelerin bulunduğu sulu ortamı ifade eder
+
fizyologlar her zaman organizmanın bütünüyle ilgili bilgi edinmek ister
fizyoloji-anatomi ve tıp arasında sıkı bir bağ vardır
hastalıklar fizyoloji dilinde patofizyoloji olarak adlandırılır = yanlış giden işlev
http://kisi.deu.edu.tr//asli.memisoglu/Anatomi-fizyoloji/1-Homeostazi%20ve%20genel%20v%c3%bccut%20plan%c4%b1.pdf

hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyecek olan ancak buna rağmen halen günümüzde uygulama sorunlarıyla karşılaştığımız konutların kullanıcının ihtiyaçlarını ön plana çıkaracak şekilde planlanmasına bir nebze yardımcı olmasını istediğim bu tez çalışmamın …..
+
temel işlevi, insanı fiziksel etkilerden korumak ve barındırmak olan konut; toplumun sosyo-kültürel yapısını en net şekilde yansıtan bir fiziksel mekan birimidir.
+
yaşamda bir nirengi noktası olan konutun, gelişen ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap verebilmesi için, içinde gelişebilecek tüm eylemlere uygun bir şekilde de tasarlanması gerekmektedir.
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/3519/1/2859.pdf

ayıp (peius) en genel ifadeyle ……. olumsuz yönde sapmasını, nitelik eksikliğini, tüketicinin o maldan tümüyle ya da gerektiği gibi yararlanmasını engelleyen eksiklikler ve aksaklıklar gibi “ özür, defo, bozukluk” olarak nitelenen durumları ifade eder.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/52069/000130881002.pdf

kliniğimizde ocak 2005- mayıs 2013 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile indüksiyon tedavisi sonrası anatomik cerrahi rezeksiyon uygulanmış ……
http://tgcd.org.tr/wp-content/uploads/kongreler/04_14037_Akciger-Kongre-Kitabi.pdf

kliniğimizde 2009–2016 arasında khdak tanısıyla neoadjuvan tedavi sonrası anatomik cerrahi rezeksiyon uygulanan hastaların ….
http://tgcd.org.tr/wp-content/uploads/dosyalar/9GogusCerrahisiKongresi.pdf

hastalarımızın tedavilerinde cerrahi anatomik tamir yolunu tercih ettik.
http://tevak.org/pdf/dergi/2004/pdfsno3/vol15no3-8.pdf

günümüzde çok çeşitli modellerde ve oldukça pahalı ayakkabılar yapılmaktadır. buna karşın bjrçoğu ayağın anatomik yapısına uygun değildir ve ayağı desteklemekten uzaktır.
+
ayak anatomisine uygun olarak yapılmayan ayakkabılar çeşitli ayak ‘deformitelerine yol açmakta, konjenital veya sonradan gelişen deformitelerin de ilerlemesine neden olmaktadır.
http://portal.citius.technology/images/44/Dosyalar/tmp/Ortezler%20ve%20protezler.pdf

akciğer kanseri
anatomik cerrahi rezeksiyon ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu tedavinin temelidir.
radyoterapi veya kemoterapi kullanımı tartışmalıdır ve hala araştırma konusudur.
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0057170.pdf

akciğer kanseri tedavisi
anatomik cerrahi rezeksiyon öncesi kemoterapinin belli başlı potansiyel avantajları:
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/41652/mod_resource/content/0/AKC%C4%B0%C4%9EER%20KANSER%C4%B0%20TEDAV%C4%B0S%C4%B0-AKC.pdf

myers ve ark., instabil bir omuzda önemli oranda prepriosepsion kaybı bulunduğunu ve anatomik cerrahi onarımın bu durumu düzelterek senkronize kas kasılmasına olanak tanıdığını göstermişlerdir.
http://journalagent.com/medeniyet/pdfs/MEDJ_24_1_16_21.pdf

başarılı anatomik cerrahi sonuçlar ile görme sonuçları paralellik göstermemektedir.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/goz/dr_ercan_pasaoglu.pdf

trakeanın direkt kendisine ya da topografik bölgesine yapılacak cerrahi ve girişimsel müdahalelerin etkin ve sorunsuz yürütülmesi açısından genel anatominin yanı sıra çevre doku ve organlarla olan ilişkilerinin de iyi bilinmesi önemli ve gereklidir.
http://jcam.com.tr/files/JCAM-4228.pdf

hem anatomik predispozisyon hem de çevresel faktörler, (boyun travması gibi) patolojinin ortaya çıkmasında gereklidir.
https://toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/18620149257-504.pdf

birçok kompleks fonksiyonu olan beynin önemli bir işlevi de konuşmadır. ancak konuşma sadece motor bir fonksiyon değil, çok daha karmaşık bir işlevdir.
+
derin beyin stimulasyonunun (dbs) hedefi beyindeki spesifik anatomik alanların aktivitesini modüle ederek nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların semptomlarının düzelmesini sağlamaktır. bu durum anatomi ile fonksiyonun ilişkisi gösterir.
+
ventral kafatabanı lezyonlarında cerrahi anatominin ve anatomik oluşumların iyi bilinmesi en güvenli cerrahi yaklaşımların uygulanabilirliğine imkan sağlamaktadır.
+
omurgadaki şekil bozuklukları insanlık tarihinde duvarlara resmedilmiş ve gravürlere konu olmuştur. yaklaşık 5000 yıldır tedavi edilen bu hastalıkların özgün anatomik ve yapısal farklılıkları bulunmaktadır.
http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_1487.pdf

bağlarda görülen bazı fizyolojik hastalıklar
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/manisabagcilik/Belgeler/genelbagcilik/ASMADA%20FIZYOLOJIK%20AGRAZLAR%20ADEM%20YAGCI(1).pdf

açlığın fizyolojisi
https://journalagent.com/terh/pdfs/TERH_27_3_179_185.pdf

gebelik sırasında gelişen veya daha önceden mevcut hastalıkların değerlendirilebilmesi ancak gebelikte annede meydana gelen respiratuar fizyolojik değişikliklerin çok iyi bilinmesi ile mümkün olur.
http://ctf.edu.tr/dergi/online/2000v31/s2/002r1.pdf

biz hekimler hastalarımızın solunum sisteminin bu özelliklerini iyi bilerek tedavi etmeliyiz ve olabildiğince fizyolojik koşullarına en yakın yapıya getirmeliyiz.
https://toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/2092017155714-001008-N-Yildirim.pdf

tıbbın en eski, en köklü, en önemli dallarından biri olan fizyolojinin tıp eğitimindeki önemi yadsınamaz.
+
birbirinden çok farklı yaklaşımlar ile verilen tıp eğitiminin çok önemli bir parçası olan fizyolojide “mutlaka bilinmesi gereken” konuların eksik kalmaması, birbirine yakın olması gerekmektedir.
http://tfbd.org.tr/yuklemeler/egitim_fizyoloji_mo_tip_ogrenim_hedefleri.pdf

askeri tıbbiye’de “hayatın biyolojik ve fizyolojik süreçlerin sonunda ortaya çıktığı” görüşü hakimdi.
http://isamveri.org/pdfdrg/D094062/2003/2003_BAGCECIM.pdf

“bir uygarlığın düzeyini ölçmek isterseniz hemen kadının hayat şartlarına bakınız” stuart mill
+
kadının bireysel, toplumsal işlevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için sağlıklı olması, sağlığını koruyabilmesi için de iyi bir toplumsal statüye sahip olması gerekir.
+
fizyolojik babalık kavramı ataerkil dönemde ortaya çıkmıştır.
http://huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kizlik_muiayenesi.pdf

şemseddin-i itaki’nin resimli anatomi kitabı
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/968/11920.pdf

gabriele fallopio, kulağın anatomisini tanımlayan ilk kişidir.
+
viyanalı bir anatomist josef hyrtl, 1845‟te yayınladığı kitapta insanın ve farklı hayvanların kohlea ve semisirküler kanallarının ayrıntılı anatomik ve mikroskobik tasvirleri ile karşılaştırmıştır.
+
pierre-marie flourens güvercinler ile yaptığı deneylerde semisirküler kanalların kohleanın işitme fonksiyonundan ayrı ve denge için önemli bir yapı olduğunu ortaya koyan ilk fizyologtur.
+
bir alman fizyolog olan friedrich goltz, semisirküler kanalların baş ve vücudun uzaydaki pozisyonunu korumak için gerekli olan duyusal organlar olarak görev aldığını keşfeden ilk kişi olmuştur.
+
vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojisi
http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/3778/10254155.pdf

türkçe anatomi terimlerinin etimolojik ve semantik açıdan incelenmesi
http://193.255.140.18/Tez/044481/METIN.pdf

eldivenler alışılmışın dışında ince bir plastikten yapılmıştı.
şimdiye kadar bu şekilde hiçbir eldiven yapılmamıştı:
anatomistlerin ara sıra kullandıkları eldivenler sert ve kullanışsız materyallerden yapılmıştı.
+
alman avusturyalı cerrah mikulicz, buharla sterilize edilmiş keten eldivenleri giyen ilk cerrah olmasına rağmen bu eldivenler kısa sürede yumuşayıp geçirgenleşiyor ve sık sık değiştirilmeleri gerekiyordu.
+
halstedt’in goodyear-rubber-company şirketine yaptırdığı bu eldivenler çok ince ve hafiftiler ve sanki ikinci bir deri gibiydiler.
+
bayan caroline o günden sonra bu eldivenleri giymeye başladı.
solusyonlara ihtiyacı kalmayan eller artık iyileşmişti.
böylece “aşk eldivenleri” olarak doğan eldivenler, tıbbın vazgeçilmez bir cerrahi aracı olarak tarihteki yerini aldı.
http://adanatabip.org.tr/dergi/sayi49/files/assets/downloads/page0013.pdf

şemseddin-i itakî ve itakî düşme riski ölçeği hakkında bilgi notları
http://turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2019/10/TAHUD-c23-i3-editor-mektup-semseddin-i-itaki-dusme-riski-bilgi-2.pdf

travmatik el yaralanmalı hastalarda hastanın semptomları yanında, anatomik dizilim, stabilite, mobilite, güç ve duyu da değerlendirilir.
+
ancak bu klasik değerlendirme ile elde edilen veriler her zaman hastanın fonksiyonel durumunu yansıtamamakta, ciddi engelli hastalarda veya prospektif klinik araştırmalarda yetersiz kalmaktadır.
+
anketler anatomik ve fizyolojik yetersizliklerin ölçülmesinde uygun araçlar olmadığından fizik muayenenin yerini tutamazlar ancak hastanın deneyimlediklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlarlar.
http://ftrdergisi.com/uploads/sayilar/200/buyuk/112-1162.pdf

anatomi el ve el bileğinin muayenesinde mihenk taşıdır
+
statik anatomi değil, cerrahlar, mikrocerrahlar, fizyoterapistler, nörologlar ve el ve el bileğinin normal anatomi ve fizyolojisine ve patolojisine ilgi duyan herkese gerekli olan bilgiyi sağlayan fonksiyonel ve cerrahi anatomidir.
https://hipokratkitabevi.com/u/hipokratkitabevi/docs/0/0/00-el-bilek-1519831049.pdf

anatomik patolojiler nedeni ile rijid form parkinsonizm tablosu gelişir. genelde ilacın dozu azaltılıp kesilirse düzelebilir.
https://noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/parkinson_iki%20renk%20ayarl%C4%B1%20(1).pdf

eldeki en iyi kanıtların, fizyoterapistin klinik tecrübesi ve hastanın beklentileriyle birleştirilmesi yoluyla hayata geçirilen kanıta dayalı fizyoterapi uygulamalarının önemi, günümüzde giderek artmaktadır.
+
fiziksel denge, sağlık göstergelerinden biridir. yanıklar ile oluşan anatomik ve fizyolojik hasarlarla; lokal inflamasyon, ödem, kas ve sinir tahribatı, skar oluşumu yanında denge özelliği de olumsuz etkilenir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/26659

sporcularda el ve el bileği sorunları
http://klinikgelisim.org.tr/eskisayi/klinik_2009_22_1/18.pdf

cam kesiğine bağlı el ve el bileği yaralanmaları:
kaza veya ani öfke?
ani öfkelenmeye bağlı cama yumruk atma ile ilişkili el ve el bileği yaralanmaları ülkemizde sıktır.
https://pdfs.semanticscholar.org/de11/f418b67e45858b713676fb928da431d48005.pdf

temel el cerrahisi ilkeleri
http://jcam.com.tr/files/KATD-3507.pdf

maraş dövme dondurma ustalarında üst ekstremite birikimli travma rahatsızlıkları
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/54451

sivas fıkraları
(yapı, işlev, bağlam)
http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Birsen%20AKPINAR,%20Sivas%20f%C4%B1kralar%C4%B1(yap%C4%B1,i%C5%9Flev,%20ba%C4%9Flam).pdf

servet-i fünûn sevgilisi fizyolojik bir kasılma ya da terli bir titreme nedir bilmez.
http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/532/OzgurOzmeralYLtez.pdf

işlev değişikliğinin tarihi yapılar üzerine etkileri
“alsancak levanten evleri örneği”
http://journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_10_1_57_69.pdf

fizyoloji hocalığından ayrılan kadri raşit paşa, etfal hastanesi iç hastalıkları uzmanlığına tayin olunarak çocuk hastalıkları ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır.
https://journalagent.com/tpa/pdfs/TPA-91979-REVIEW-USTUN.pdf

kadri raşit paşa
paris tıp fakültesi’ni birincilikle bitirmiş
istanbul üniversitesi’nde ilk kez fizyoloji kürsüsünü kuran
çocuk hastalıklarının bir branş olduğunu öğreten ilk doktor
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/15742/001582642010.pdf

oliver sacks, musicophilia başlıklı kitabında anatomistlerin bir beyni ressamlarla, yazarlarla, ya da matematikçilerle ilişkilendirmekte zorlanabiliyorken, profesyonel bir müzisyenin beynini bir an bile duraksamadan tanıyabildiklerini öne sürer.
http://gse.deu.edu.tr/html/gsetezyazimkilavuz.docx/TezOrnek1.pdf

sakatlıklar; psikolojik, fizyolojik veya anatomik yapının veya bir işlevin kaybı veya anormalliği olarak tanımlanmıştır.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/525/10252434.pdf

yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292605

yalnızca bedende bir eksiklik veya işlevsizlik olarak düşünüldüğü sürece sakatlık, tıbbın görüş ve müdahale alanında kalmış; sakatların eğitim, istihdam gibi imkânlardan faydalanamaması da bu durumun doğal bir sonucu olarak anlaşılmıştır.
+
birçok sakat arkadaşımız, özürlünün genellikle hatalı üretimi çağrıştırdığını belirtmiş, ayrıca başka bir çağrışımı da devreye sokarak ‘özür dilemeleri’ için bir neden olmadığını ifade etmiştir
+
evet, sakatım, bu kadar basit.
sakat güzeldir ve sakatlık politiktir!
http://secbir.org/images/2015/pdf/metin1.pdf

sebze ve meyve kusurları
https://apack.com.tr/images/userfiles/tazesebzevemeyvelerisatisahazirlama.pdf

insan bedeninin sahip olduğu bazı kusurlar, evrimsel anlamda hastalıklara karşı geliştirilmiş tutumlar olarak değerlendirilmektedir.
https://journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_2_2_117_123.pdf

sığırlarda yaygın görülebilen 59 genetik hastalık ve kalıtsal kusurdan, yalnızca 24 adedine kastamonu ilinde rastlanılmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/609705

bugünkü dünya olaylarının doğru bir teşhisini ve buna dayanarak da doğru bir tedavisini yapabilmek için, aynı şekilde “bugünkü dünya’nın anatomisi”ni bilmekte çok büyük hatta kaçınılmaz bir zorunluluk vardır.
http://okumedya.com/Jim%20Marrs%20-%20Gizli%20D%C3%BCnya%20Devleti.pdf

sağlık çalışanının anatomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikleri, çalışma tekniği ve çalışma ortamının fiziksel koşulları, özellikle kas iskelet sistemi olmak üzere birçok sistemi olumsuz yönde etkilemektedir.
https://journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_16_1_1_7.pdf

insan anatomisi kitabı
+
sportif hareketler esnasında hangi yapıların çalıştığını ve bu yapılarda ne gibi değişikliklerin oluştuğunu anlamak için de #anatomi eğitimi önem taşımaktadır.
http://img.eba.gov.tr/325/756/7a7/83e/f2f/4c4/655/870/1b2/228/910/515/eb2/b26/002/3257567a783ef2f4c46558701b2228910515eb2b26002.pdf

bir bütünlük değil, bir yığışımdır gövde… kısaca, gövde saçlar, gözler, kaşlar, kirpikler, dudaklar, ağız, endâm (boy) gibi, birbirinden bağımsız parçalardan ibâret bir yığışıma indirgenmiştir – ve bu parçaların birbiriyle hiçbir organik ilişkisi yoktur!
http://thesis.bilkent.edu.tr/0002382.pdf

sağlam bir neslin üremesi sağlam fertlerin doğmasına bağlıdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/837227

yaşlanma ile ortaya çıkan anatomik ve fonksiyonel değişikliklerin geciktirilmesi için yapılan mücadele ile obezite ile mücadele hedefi örtüşmektedir.
http://turkhipertansiyon.org/pdf/2004K-K_004.pdf

bu anatomo-histolojik yapıdaki önemli husus epitel ve yüzeysel tabakaların esnekliğine karşılık, mus. vokalise gittikçe katılığın artmasıdır. gerek gerginlik ve gerekse mekanik değişiklikler farklı vibrasyon şekilleri doğurmaktadır. bu sebepten bu ……..
http://dergi.kbb-bbc.org.tr/uploads/pdf/2000-8-1-71-78.pdf

gelişmek ve pislik
http://muhafazakar.com/uploads/articles/50/9.pdf

insan ve diğer canlıların hiçbiri bir diğeri gibi olmamakta, sahip oldukları şekil, organ yönünden insanların birbirlerine benzerken, beceri ve karakter yönünden farklılık göstermektedir.
http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11513/1910/1/543023.pdf

dünyanın yapısı ve insanın anatomisi açısından suyun büyük önemi vardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/438151

insanlar ortak bir fiziksel ve zihinsel yapıya ve bundan kaynaklanan diğer özelliklere sahiptirler. ortak bir anatomileri ve fizyolojik süreçleri vardır; dik dururlar, tamamen aynı şekilde çalışan aynı duyu organlarına sahiptirler.
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0053744.pdf

kelimenin edebi açıdan birçok zayıf yanı bulunmaktadır.
her an başka bir işde olan’ varlık’ın yarattığı hayat, sürekli bir değişme ve gelişmedir.
kadın hayat ateşini muhafaza eder,
onun fıtratı hayatın esrarının levhasıdır.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/770/9783.pdf

fıtrat kelimesinin etimolojik tahlili
http://isamveri.org/pdfdrg/D02628/2003_1/2003_1_EVGINAK.pdf

kadavraların eğitim dönemi sonunda törenle defnedilmesinin uygun olacağını erkek katılımcılar kadınlara göre (p=0,016); daha fazla
benimsemektedir.
http://journalagent.com/tjob/pdfs/TJOB_1_1_57_68.pdf

çalışmamızdaki sonuçların tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarında sistemlere göre başarı düzeylerinin yükseltilmesinde yararlı olacağına inanmaktayız.
https://researchgate.net/profile/Soner_Albay/publication/41835448_Tip_Fakultesi_ogrencilerinin_Anatomi_dersi_sinavlarindaki_sistemlere_gore_basari_duzeylerinin_degerlendirilmesi/links/0046353bd3395d16c8000000/Tip-Fakueltesi-oegrencilerinin-Anatomi-dersi-sinavlarindaki-sistemlere-goere-basari-duezeylerinin-degerlendirilmesi.pdf

anatomi anfilerine gidip kadavraları incelemeden, hiç kimse filozof sayılmazdı.
http://turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2014/07/c08-s02-07.pdf

kıvrımlar, kayada yaygın olarak izlenebilen sünümlü deformasyon biçimidir.
bu yapılar, 1669’da danimarka’lı doğa bilimci nicholas steno tarafından tanımlanmıştır.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/125139/mod_resource/content/0/10_JEM%20203_213_Veysel%20Isik_KIVRIM%201.pdf

dça’yı daha iyi anlamak için, normal ayak bileği, ayak anatomisi ve ayak biyomekaniği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.
+
…… uyku zamanı olarak günde sekiz saat çıkartıldığında, kalan yaklaşık 17.000 günlük ömrünü bir şekilde ayakta geçiriyor demektir. bu sürenin rahat yürüyerek geçirilmesi, normal bir anatomi ve fizyolojiye sahip bir çift ayakla mümkün olmaktadır.
+
…… sahip olmayan ve geleceği tamamı ile aile ilgisi ve uygun bir doktor tedavisine bağlı olan, doğuştan çarpık ayaklı (dça’lı) çocuklara ileri bir tedavi sunabilmek, bir yerde, bu hastalığın etiyolojisini ve patolojik anatomisini bilmekten geçmektedir.
+
çarpık ayağın 1000 canlı doğumdan birinde ve %50 bilateral görüldüğü bilinirse, 80 milyona yakın nüfusumuzda oluşturduğu olumsuz psiko-sosyal ve ekonomik etkilerin ciddiyeti çok daha iyi kavranabilir.
+
dça’da etiyoloji kesin olarak bilinmese de, çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin rolü olduğu ileri sürülmektedir.
http://dergi.totbid.org.tr/20152/totbid.dergisi.2015.26.pdf

dça’ya neden olan anatomik bozukluklar, aslında yıllar önce (1803 yılında) scarpa tarafından tanımlanmıştır. scarpa’ya göre; navikula, küboid ve kalkaneus kemikleri, talus etrafında mediyal ve plantara doğru dönmektedir.
+
dça’da tam anatomik düzeltmenin başarılabilmesi için tanımlanmış birden fazla cerrahi teknik mevcuttur. bu tekniklerden ilki, 1971 yılında turco tarafından ortaya atılmıştır.
http://dergi.totbid.org.tr/20152/totbid.dergisi.2015.34.pdf

larinks anatomisi
+
larinks’in nöroanatomisi
+
ses ve sesin oluşumu
+
larinks’in anatomik yapısı, kadın ve erkeklerde farklılık göstermektedir.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6182.pdf

konuşma anatomisi ve fizyolojisi
http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/721/8ab10704-2632-450b-a673-53c3fa63c865.pdf

yapılan araştırmalar, anatomik yapıların, özellikle rezonans boşluklarının geniş ve büyük olması zengin harmonikli, geniş ve güçlü bir ses için önemli kriterler olduğunu göstermiştir.
http://acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935637.pdf

dilin fizyolojik becerisi ile güzel konuşma arasında anlamlı bir ilişki vardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28563

çocuklarla yapılan ses terapisinde ilk önce çocuğa, larinksin anatomik yapısı ve işlevi ile ilgili onun gelişimine uygun bir dil ile bilgi verilmelidir.
http://journalagent.com/kocaelitip/pdfs/KTD-62207-REVIEW-OZKAN.pdf

lisan bozuklukları beynin özel alanlarının hasarı ile ilişkilidir. serebral
organizasyonun özel bozuklukları arasında anatomik ve fonksiyonel asimetri vardır.
+
lisanın anatomisini, spesifik kortikal alanlar, assosiasyon yolları ve subkortikal yapılar oluşturur. insan beyninde lisanın fonksiyonel anatomisi basitten karmaşığa bir hiyerarşik düzen içinde oluşmuştur.
https://journalagent.com/erciyesmedj/pdfs/EMJ_17_1_95_103.pdf

bazı araştırmacılar okb ve şizofrenide örtüşen bazı belirtilerin olmasını, her bir bozukluk için gösterilen nörolojik devreler, anatomik yapılar ve nörotransmitterlerdeki benzerliklere bağlı olabileceğini öne sürmüşlerdir.
http://cappsy.org/archives/vol5/no2/cap_05_13.pdf

yaklaşık 100 yıldır süren yoğun çalışmalara karşın, şizofreni için özgül yapısal ya da işlevsel bir anatomik bozukluk kesin olarak gösterilmiş değildir.
+
bu güçlüklere karşın şizofreni hastalarında giderek belirginleşen bir anatomik bozukluk örüntüsü dikkati çekmektedir.
+
nörotransmiter sistemleri ve anatomi ile ilgili bütün verileri bir araya getirirsek henüz şizofreniyi açıklayabilecek özgül bir patofizyolojik bulguya ulaşılamadığı görülmektedir.
https://journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_1_1_31_34.pdf

bitkilerin minimum fizyolojik aktivite gösterdiği kış mevsimi boyunca düşük sıcaklık ve düşük bağıl nem koşullarında yüksek kirletici konsantrasyonları bitkiler üzerinde az etkili olabilirken; metabolik aktivitenin yoğun olduğu ilkbahar ve yaz ……
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34287

fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım
http://tojet.net/articles/v1i1/117.pdf

populasyona özgü antropometrik değerlerin bilinmesi ise sağlık, ergonomi, spor, mühendislik, mimarlık ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda hedef kitleye yönelik her türlü çalışma ve tasarımda maksimum fayda sağlamaktadır.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1518/16725.pdf

kinantropometri, antropolojinin alt dalı olup insan hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını değerlendirir.
+
kinantropometri terimi ilk kez 1966’da kanadalı roche meynard tarafından kullanılmıştır. ancak bir bilim olarak 1984 olimpiyatları …..
http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/abdusselamturgut@hititedutr041120172R9D1M2O.pdf

insanın antropometrik ölçüleri, anatomik yapısı, fizyolojik kapasitesi ve toleransları göz önünde tutulmalıdır.
+
mobilyaların insanın fizyolojik sınırları göz önünde tutularak düşünülmesi ve üretilmesi oldukça önem taşımaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/748020

türk çalışma hayatında vardiyalı gece çalışan işçilerin karşılaştığı fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik etkilerin değerlendirilmesi
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/84805

iş fizyolojisinin görevleri
iş fizyolojisinden güdülen amaç, kullanılan metotların ve bunların çeşitli durumlarının mümkün olan ölçüde iyi bir etki göstermesi için işin oluşumu ve iş yerinin düzenlenmesinde yardımcı olmaktır.
http://ktu.edu.tr/dosyalar/ormaninsaati_8219c.pdf

servikal omurga yaralanmalarında gözden kaçanlar
http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/k21Dm7ICgRKe.pdf

….. varılmış bir tanımı olmamasında ve servikal dar kanalı yalnızca bir anatomik/radyolojik ölçüm antitesi olarak kabul etmek ya da içine nörofizyolojik kayıtları ve klinik tabloları ekleyip eklememek konusunda fikir birliği olmamasında yatmaktadır.
http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_1340.pdf

omurganın hareket edebilme yeteneği, onu oluşturan kemik ve ligamentöz yapıların anatomik ve mekanik özellikleri ile ilgilidir.
+
omurilikte oluşan nöroanatomik değişiklikler hem indirekt vasküler mekanizmalar, hem de direkt mekanik mekanizmalarla nöral hasar yaratır
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/beyin_sinir_cerrahi/dr_tevfik_yilmaz.pdf

anatomik ve fonksiyonel olarak omurganın diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıyan boyun bölgesi ağrıları ile klinik pratikte sık karşılaşılmaktadır. servikal omurga, …… birçok farklı etiyolojik nedene bağlı olarak ağrı kaynağı olabilmektedir.
+
…… dal sıklıkla “büyük oksipital sinir” (greater occipital nerve, gon) olarak adlandırılır ve c1-c3 dorsal ramiden de dallar alarak oksipital bölgenin cilt duyusunu alır ve servikojenik baş ağrısının anatomik temelini oluşturur (bovim et al. 1992).
http://journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_19_2_13_19.pdf

anatomik olarak orbita küçük bir hacime sahiptir ve insan için oldukça önemli olan göz gibi bir organı barındırmaktadır. orbitada yer kaplayan gerek primer gerekse de metastaik lezyonlar önemli fonksiyonel ve anatomik problemlere neden olurlar.
https://journalagent.com/sislietfaltip/pdfs/SETB_51_4_322_328.pdf

lezyonlar komşu organları invaze ettiğinden ya da anatomide bozulmaya neden olduğundan daha az belirgin hale gelirler.
http://solunum.org.tr/TusadData/Book/374/2582015151637-24Mediyasten-Hastaliklari-ve-Cerrahisi-Kitabi.pdf

lezyonlar kemikte üç tip harabiyete yol açar; coğrafi, güve yeniği ve permeatif.
http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_11956/15-20.pdf

çamurcun (anas crecca) iskelet sistemi üzerinde makro-anatomik araştırmalar
http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_745.pdf

yaban domuzlarında (sus scrofa) ön bacak kemiklerinin makro-anatomik olarak incelenmesi
http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_826.pdf

çiğneme sisteminin fizyolojik işlevi çiğneme fonksiyonudur.
http://dent.gazi.edu.tr/posts/download?id=58742

karaciğerin konveks üst yüzü (facies diafragmatika) diafragma kubbesinin alt yüzünün şekline uyar. facies visceralis veya arka alt yüz komşu organlara uygun şekil alır ve bu yüzden şekli düzensizdir.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/radyoloji/nilufer_anadol.pdf

beslenme ve diyetetik bölümü sosyoloji, psikoloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi, besin teknolojisi gibi birçok bilim dalı ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır.
https://bologna.avrasya.edu.tr/BilgiPaketi/Files/81510/bolum.pdf

…… köken olarak anadolu dillerine ait olan ‘labrys’ kelimesinden kaynaklanmaktadır. tıp literatüründe labirent sembolünün, karmaşık bir anatomik yapılanmaya sahip olan iç kulak için kullanıldığı ve iç kulaktaki bir oluşuma ismini verdiği bilinmektedir.
http://acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869664.pdf

kendi anatomisini bilmeyen cerrah taş üzerine yazı yontmaya çalışan kör bir adama benzer.
http://ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_24_Ek2_1_11.pdf

tıp, antropoloji olarak kurulduğunda ve imtiyazlıların çıkarları kamusal olayların gidişini belirlemediğinde, fizyolog ve hekim toplumsal yapıyı destekleyen yaşlı devlet büyükleri arasında sayılacaklardır.
https://www.academia.edu/1747086/Koruyucu_Hekimlikten_Toplumcu_Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa_Giden_Yolda_Rudolf_Virchow

madencilik endüstrisinde kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının (msd)
yönetimi üzerine iyi uygulama örneği (avustralya)
http://hisam.hacettepe.edu.tr/fizikseletkensemp100118/unsalerdem.pdf

günümüzde ……. çalışmalar çoğunlukla yüz proporsiyonları üzerinde odaklanmış olup, insan vücudunun diğer bölümleri pek irdelenmemiştir. adli tıp biliminin kimlik tespiti gerektiren durumlarda da beden proporsiyonlarının bilinmesine ihtiyaç vardır.
+
antik çağın ilk sanat kuramcıları (polykleitos) “ideal” erkek figürünü ararken sportif yarışlardaki atletleri örnek almışlardı. bugün de bedensel egzersizlerin “güzel vücut” gelişiminde (body building) etkili olduğuna inanılmaktadır.
https://slidex.tips/download/artstk-anatom-aisindan-gen-trk-erkeklernde-bazi-vcut-proporsyonlari

……. fakir ve ağır bir hastalığa yakalananlar, hastaneye gider, orduya katılmışçasına acı ve sıkıntıya katlanırdı. 19. yüzyıl edebiyatının hastanesi, hapishane, hatta eski zindanlardan farksızdır: pislik, işkence ve mezara inen basamakları barındırır.
+
…… skar dokusu oluşumu, çocukluk çağında ortaya çıkan hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, böbreklerin anatomik ve fonksiyonel olgunlaşmasında görülen gecikme ve enfeksiyonun neden olduğu sepsisi takiben ortaya çıkan ölüm olguları sayılabilir.
https://tahud.org.tr/attachments/attachments/download/663aa6c3-dbf4-48d4-87b1-1019e5f112f4/12-ulusal-aile-hekimligi-kongresi-bildiri-kitabi.pdf

……. gal sinekleri çoğalır, gal oluşan anatomisi bozulan doku sineklere konaklık görevini yapar. güller için kanser özelliğinde bir hastalıktır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/714564

…… manduz, kalp cerrahisi ile ilgili anatomik yapıdan kaynaklanan engelleri de anlattı. doğa koleji konferans salonunda ortaöğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim toplantısında dana kalbini kesen öğrenciler, kalp içindeki …..
https://medicana.com.tr/static/dergi/40/files/assets/common/downloads/publication.pdf

12-15 yaş grubunda direkt ve indirekt sefalometrik ölçümlerin karşılaştırılması
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/1888/Ayten%20Hasusta.pdf

fıtık anatomisi ve tedavisindeki en büyük gelişmeler 18. yüzyılda görülmektedir. 19. yüzyıl ile birlikte anestezi, hemostaz ve antisepside sağlanan gelişmeler ile modern cerrahi dönemi başlamıştır.
+
1804 ve 1807 yıllarında yayınlanan bu kitapta, inguinal kanal, iç halka, transversalis fasya ve femoral kılıf gibi fıtık anatomisinin bugünkü temel bilgilerini oluşturan anatomik yapılar ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.
+
shoelace yöntemi; normal anatomi ve fonksiyonun yeniden sağlanması için yeni bir linea alba oluşturma tekniğine dayanan bir yöntemdir.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/genel_cerrahi/dr_gulten_cicek_okuyan.pdf

akciğer kanserinde standart cerrahi tedavi anatomik akciğer rezeksiyonudur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/437392

yerli at ve eşek iskeletlerindeki sabit anatomik ayrımlar üzerinde incelemeler
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/543/6705.pdf

fikrin eti, kemiği, kanı, iskeleti, anatomisi var, üstat. hissin ne eti ne kemiği var, ne de iskeleti, anatomisi.
http://akmb.gov.tr/userfiles/files/EskiErdem%20pdf/Erdem%20_57.pdf

bir üniversite hastanesi acil servisinin elektromanyetik kirlilik seviyelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835301

20. yüzyılın başlarında osmanlı hapishaneleri: yozgat örneği
+
yozgat mahbesinin içinde yer aldığı mahbeslerin genel olarak kirliliği, havasızlığı, susuzluğu, darlığı, ……
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606561

odun anatomisi
http://aves.ktu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=2&USER=3997
https://arac.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/ormancilik-ve-orman-urunleri/Duyurular/ORU110_odun_anatomisi_ders_notu.pdf

yapılan çalışmalar kısrakların geri dönüşümsüz sakatlıklara daha yatkın olduğunu göstermektedir. bunun en önemli nedeni dişi atlar ile erkekler arasındaki anatomik yapı farklılıklarıdır.
+
özellikle taylarda ve yarış hayatının başındaki atlarda bacakların anatomik kusurlarının erken dönemde saptanarak, ortopedik tedavilerinin erken başlanmasına katkısı olabileceği düşünülmektedir.
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/366/%C4%B0.%20G%C3%B6k%C3%A7e%20YILDIRIM_tez.pdf

ağaç malzemede, türler arasındaki farklılıklarla birlikte, gövde içindeki anatomik yapı kaynaklı farklılıklar da, aynı ağaçtan alınan iki malzemenin bile özelliklerinin farklı olmasına sebep olmaktadır.
http://catider.org.tr/pdf/sempozyum8/19-Yapisal-AmaCli-AGaC-Malzemede-MUhendislik-Sorunlari-ve.pdf

anatomik bulgular
…… normalden kısa şekillendiği, bu ayaklarda normal bir parmak ve tırnağın bulunmadığı tesbit edildi.
+
…… “horoz yürüyüşü” hareketi kazanmasına sebep olmuştur.
+
…… kemiğinin şekillenmiş olması oldukça enteresandı.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/655/8386.pdf

askerlik yapmaya engel göz hastalıklarının gözün anatomik bölümlerine göre değerlendirilmesi
http://gulhanemedj.org/uploads/pdf/pdf_GMJ_309.pdf

1841’de sultan abdulmecid’in izin vermesiyle birlikte esir ve kölelerin bedenleri anatomi eğitimde kullanılmaya başlanmış ancak kadavralara tahnit işlemi yapılmaması nedeniyle kadavralar uzun süre saklanamamış ve bu yüzden diseksiyon tıp eğitimde ……
http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2017-3/pdf/09-Harun_ulger.pdf

uygun bir anatomi eğitimi için kadavra başına düşen öğrenci sayısı 6’yı geçmemelidir. ancak ülkemiz için bu rakamın çok uzağındayız.
+
ülkemizde anatomi laboratuvarlarında kadavra ihtiyacı büyük çoğunlukla yurtdışından ithal yolu ile karşılanmaktadır. ancak ithal edilen bu kadavralar tahnit edilmiş bir şekilde gelmektedir. uygulamalı olarak tahnit eğitimi imkanı çok güçleşmiş durumdadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681225

delmas intihar hâdisesini izah etmek için kretschner’in bünye nazariyesine dayanmakta haklıdır. fakat muhakkak olan bir şey de tenakuza düştüğüdür. intiharın sebeplerini bünyeye ve doğuştan her ferdin hamurunda bulunan anatomik yapı kadar ……
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/99984

türkiye’ de ve dünyada tamamlanmış intihar olaylarının erkeklerde, intihar girişimlerinde kadınlarda daha fazla olduğu görülür. bunda erkeğin ve kadının anatomik yapısı, kalıtsal özellikleri ve dünyaya bakış tarzlarıyla ilgili olduğu söylenebilir.
https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15099/354914.pdf

tabiat kelimesinin fıtratla aynı anlamda kullanılması
http://acikerisim.erdogan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11436/560/314819.pdf

ibn-i sînâ’nın mizaç teorisi sadece fizyolojik bir sorun mudur?
+
mizaç kişinin ikinci fıtratıdır.
+
mizacın fıtrat ile karışmasından huyun meydana geldiği
+
http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi65_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bilgin_onder.pdf

anatomi camiası tarafından diseksiyon salonundaki şakalaşmalar kabul görmez, çocuksu davranışlar olarak görülüp yadırganır ve dışlanır.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/alevbobus/Publications_003.pdf

anatomi ve fizyolojinin temelini oluşturduğu kabul edilen ve halka açık anatomi incelemeleri yapan galenus (m.s. 129-200) “tabiatın işlerini gözlemlemek (…) isteyen anatomi kitaplarına bel bağlamak yerine, kendi gözlerine güvenmeli” …….
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643741

…… bilgisini (ilk erkek ve kadının hangi tarihî süreçlerle insan anatomi ve fizyolojisine kavuştuğu probleminin cevabını) tıpkı canlı türlerinin biyolojik kökeni hakkında olduğu gibi, tabiat tarihine ait muteber bir teorinin açıklamasına bırakmaktır.
https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0060780.pdf

türkiye’den daha güzel, daha verimli ve tabiat imkanlarına bu ölçüde sahip başka bir ülke yoktur. her türlü fazileti, insanlık duyguları ve cömertliği ile de türk milleti yeryüzünde eşsizdir.
http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/975.pdf

doğum koçunun ana hatları ile anatomi ve doğum süreci ile ilgili temel eğitimlerin yanında, doğumda özellikle anneyi en stresli ve ağrılı konumdan, tamamen sakin ve huzurlu bir moda hızla geçirebildiği ……. yaklaşımları iyi öğrenmesi gerekmektedir.
http://medipol.com.tr/medium/Publication-File-101.vsf

ʿalī b. el-ʿabbās, aristo ve galenus tarafından öne sürülen ve kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu ima eden klasik bilgiyi reddeden ilk yazarlardan birisi olup…… sisteminin varlığını öneren ilk kişi olarak kabul edilmektedir.
http://cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_1559.pdf

mide anatomistler, fizikçiler, tarihçiler arasında ilk tanımlanan, kimyacılar ve fizyologlar arasında fonksyonel olarak ilk çalışılan organdır.
http://istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/genel_cerrahi/dr_suleyman_orman.pdf

topografik anatomi kuruluna kadar anatomi adına ne kadar bilginiz olduğunu düşünüyorsunuz?
http://oaji.net/articles/2017/593-1527848835.pdf

armut tipi vücuda sahip olanlar vücutlarındaki fazladan ağırlığı bel seviyesinin altındaki alanda taşıdıklarından “elma tipi” vücut şekline sahip olanlar kadar yüksek sağlık problemleri ile karşı karşıya kalma risklerinin olmadığı değerlendirilir.
http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/yetkinkamuk@hititedutr040320187Q4B6L7N.pdf

yeni anatomi kitabının notlarını yaktı.
+
hayvanlarda kalp ve kanın hareketleri üzerine anatomik inceleme
bu çalışma ile kanın vücutta dolaştığını ve kalbin bir pompa görevini
yaptığını ispat ediyordu.
http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/sT%C4%B1p%20Tarihi%20Dersinin%20Amac%C4%B1%20Prehistorik%20ve%20%C4%B0lk%20%C3%87a%C4%9Flarda.pdf

aristo’dan bu yana günümüze kadar aşkın ve sevginin merkezi kalp olarak belirtilmiş, sanat dünyasını da belirlemiştir.
http://journalagent.com/sscd/pdfs/SSCD_1_4_264_267.pdf

hiç kimse kadın ve erkek arasında anatomik ve fizyolojik farklılıkların var olduğunu inkâr edemez ki bugün kime sorsak kadın ve erkeğin fizyolojik ve anatomik açıdan farklılıklar taşıdığını kabul eder.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567668

cürcânî kafatası anatomisi, hidrosefali ve kafatası kırıkları ile ilgili konularında öncülleri olan ‘alî bin ‘abbâs ve ibn sînâ’dan çok farklı bir bilgi vermemiştir.
http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_980.pdf

ibni-sina galen’in düşüncelerini kabul etmiş ve kitabında da bu düşüncelerini irdeleyerek orta doğu, avrupa ve kuzey afrika’daki ……
galen’in bu düşünceleri yara iyileşmesi ile ilgili gelişmelerin 1300 yıl geri kalmasına neden olmuştur.
https://klimik.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/pak%C4%B1ze-aygun.pdf

galen …… yaşlılıktaki fizyolojik enerji azalmasını bir hastalık semptomu olarak değerlendirmemiştir.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/36/1530/16805.pdf

….. içecek üretilerek satılan iş yerlerinde, yiyecek, içecek hazırlanan odaların tabanı, kapıları kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır. tavanları ise buğulanmayı ve küflenmeyi önleyici, üzerinde pislik birikmeyen malzemeden inşa edilmiş olmalıdır.
http://aep.gov.tr/wp-content/uploads/2012/10/05_02-saglikli-yasama.pdf

hititlerin temizlik kavramı, sağlık kaygılarına değil ritüellerin gereklerini yerine getirmeye dayalıdır.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/5742.pdf

cellâle kelimesi, eti helâl olan hayvanlardan pislik yiyenlere verilen bir
isimdir.
http://usuldergisi.com/img/usul30_9.pdf

koyunlarda, etek etrafında ve özellikle yağlı kuyruklu koyunlarda kuyruktaki yapağılarda çakıldak denilen pislikler oluşur. koyun yürüdükçe bunlar sallanır.
http://kop.gov.tr/upload/dokumanlar/227.pdf

……. pisliğin bu manevi ve sihri anlamı, gerçek pislik kavramından daha ağır basmıştır.
+
büyü veya çeşitli yaralara karşı köpek pisliğinin çeşitli bitki çiçekleriyle karıştırılması sonucu elde edilen macunun hastanın vücuduna sürülmesi …..
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/10/2182/22640.pdf

larvalar peteklerde tünel açarak bal ve polenle beslenir, sır ve peteklere zarar verir. balda köpüklü bir pislik tabakası oluşur. arılar yavrulu ve ballı petekleri hatta kovanı terk eder veya açlıktan ölür.
https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Belgeler/VETERINER_HEKIMIN_EL_KITABI.pdf

artvin’de güneş çarpmasına maruz kalan hasta için, hayvan derisinin içine “sığır pisliği” konduktan sonra, hasta sıkıca bu deriyle sarılır.
+
moğolların bu tür anatomi ve fizyoloji bilgilerine sahip değillerdi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/643903

nörolojik tanıda lezyonun anatomik yerleşiminin kesin belirlenmesi çok önemlidir.
http://anadoluissagligi.com/img/file_2303.pdf

gunther von hagens’in plastinasyon çalışmalarından oluşan “beden dünyası” sergisi anatomi bilimine katkıları ve ölü bedenin mahremiyetinin bozulması tartışmaları arasında kalmıştır.
+
anatomi bilimi, gelişim süreci içerisinde sanatla karşılıklı olarak yoğun bir alışveriş içerisinde bulunmuştur.
+
insan anatomisine gösterilen ilk ilgi büyük olasılıkla birincil amaçları törensel olan yamyamlar arasında ortaya çıktı. düşmanlarını yemek yoluyla düşmanlarının gücünü kendilerine katabileceklerini düşünüyorlardı.
+
rönesans döneminde, ruhun göklerde aranması fikri, yerini, insanın gerçeğinin, bedende aranmasına bırakır. bakışlar gökten yere inmiştir. bu döneme ait birçok anatomik resimlemede, “kendini bil” yazısının bulunduğu görülür.
http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/13505232015__1715204120i.pdf

antik çağlardan günümüze kadar insan vücudu, sanatçılar ve bilim adamları tarafından sürekli incelenmiştir.
insan bedenini bir anlatı aracı olarak kullanan sanatçılar insan anatomisini artistik açıdan irdelemişlerdir.
+
bilim uğruna, hayatlarını tehlikeye atarak, insan vücudunun iç yapısını öğrenmek için mücadele eden anatomistlere en büyük destek sanatçılardan gelmiştir.
+
sanatsal değerleri yüksek anatomik tablolar ortaya çıkmıştır.
anatomistlerin hazırladıkları kitaplar için harika illüstrasyonlar sağlanmıştır.
insan bedeninin muhteşem şeklini ve mükemmel yapısını bütüncül yorumlayan “artistik anatomi” kavramı doğmuştur.
http://ctf.edu.tr/stek/pdfs/65/6507.pdf

stres; sağlık, verim, davranış ve fizyolojik parametreler ile belirlenebilir.
bir stresörün hayvandaki davranışsal ve fizyolojik etkisi, büyük ölçüde bu faktörlerin birey tarafından nasıl algılandığına ve bireyin davranışsal yanıt biçimine bağlıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84998

stres fizyolojisi
http://ctf.edu.tr/stek/pdfs/47/4711.pdf

vdbr tip 2 veya kalıtsal 1,25-dihidroksivitamin d dirençli raşitizm ise, vitamin d reseptörlerini kodlayan gen mutasyonları sonucu vitamin d reseptörlerince 1,25(oh)2d’ye normal fizyolojik yanıtın verilemediği bir hastalıktır.
http://journalagent.com/behcetuz/pdfs/BUCHD_1_3_131_136.pdf

yanlış raşitizm tanısı
https://journalagent.com/tpa/pdfs/TPA_52_3_178_179.pdf

yüksek profesyonellikle geçen operasyonlar bile dokuların travmasına, organizmada fizyolojik dengelerin az veya çok derecede bozulmasına sebep olur. cerrahi ameliyat her organizmada farklı değişiklikler yapabilir.
http://guncel.tgv.org.tr/journal/26/pdf/285.pdf

mezuniyet sonrası anatomi alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin oranı ise %1.2 olarak saptandı.
https://eurjther.com/content/files/sayilar/2/buyuk/6.pdf

otonom sinir sistemi sinirlerin anatomik başlangıç noktalarına göre sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak iki gruba ayrılmıştır.
https://journalagent.com/cocukcerrahisi/pdfs/CCD_30_100_545_549.pdf

horlama ise uyku sırasında ortaya çıkan fizyolojik bir bozukluktur.
https://web.itu.edu.tr/kamasak/pubs/pdf/Biyomut_2007.pdf

elektrik akımının insan üzerine etkisi
tehlikeli fizyolojik etkiler
http://emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf

hastalık şiddeti ile demografik özellikler, klinik ve laboratuar bulgular ve yatış süreleri arasında ilişki saptanmadı. mortalite şiddetli grupta daha yüksekti.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/347582

akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi
apache skoru knaus ve ark’ları tarafından ilk olarak 1981 yılında geliştirilmiş.
yoğun bakım ünitelerinde hastalık şiddetini ölçmek için geliştirilmiş bir puanlama sistemidir.
http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/yyZLQW3PJPd2.pdf

geçen yüzyıl başlarında daha fizyolojik bir terim olan depresyon, bazen melankoli ile eş anlamlı, bazen de birbirlerinin belirtisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
http://timucinoral.com/PDF/Manik-Depresiften%20Iki%20Uclu%20Bozukluga.pdf

insanlara ait fizyoloji, insan bedeni ve yüzüne ait özellikleri ve bunların insan karakteri ve kişiliğiyle ilgili çalışmalardır. fizyonomi, …… sahip olması için modern teknolojiye, psikiyatristlerin ve bilim insanlarının yardımına ihtiyacı vardır.
https://ab.org.tr/ab17/bildiri/157.pdf

pozitivist felsefenin xıx. yüzyıldan sonra bazı yeni özellikler kazanması e. mach ve r. avenarius‟un sayesinde olur. e. mach, çeşitli bilimlere ve fizyolojiye önemli katkılar sağlar.
+
pozitivist düşüncenin türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biri de beşir fuad‟dır. hatta ilk temsilcilerinden biridir de diyebiliriz.
matematik, tıp, felsefe, fizyoloji, psikoloji ve edebiyatla ilgili birçok eseri okuma imkanı bulur.
+
hüseyin rahmi‟nin romanlarında pozitivist anlayış belirgin şekilde kendini gösterir: çeşitli fizyolojik, hatta ruhi aksiyonları ile insanımızı ve buna bağlı olarak toplumumuzun -şu veya bu şekildeki-iç nizamını aksettiren romanları; hem muhteva, …….
http://acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933877.pdf

dünyadaki bütün canlılar “islâmî” denilen bir kalıba göre değil, “fıtrî” denilen bir kalıba/modele/şekle/anatomik yapıya göre yaratılmıştır ve yaratılmaktadır. buna göre insanların fıtratına, yaratılış şekline bakarak dinlerini tayin etmek mümkün değildir.
+
ileride üzerinde duracağımız gibi, bizce makul olan da, fıtrat’ın allah’ın insan için tespit etmiş olduğu model, tipoloji, anatomik yapı anlamında kullanılmasıdır.
+
…… allah’ın insana ilk yaratışında vermiş olduğu tipoloji ve anatomik yapıda herhangi bir değişmenin söz konusu olmayacağı anlamına gelmektedir.
+
aktardığımız bu bilgiler doğrultusunda, “fıtrat” kelimesinin genellikle tek başına kullanıldığını söyleyebiliriz. bize göre bu, bütün canlıların allah’ın takdir ve tayin ettiği kendi anatomik yapılarıyla üremeye devam ettiğinin vurgulanması içindir.
+
insanları müslüman anatomisine sahip, yahudi anatomisine sahip, hıristiyan anatomisine sahip diye fiziki bir ayrıma tabi tutmak yanlış bir yaklaşım tarzı olur.
+
yüce allah insanların hangi dine mensup olduklarının bilinebilmesi için değişik dinlere göre anatomik yapı, model tayin etmemiştir. bütün insanları aynı anatomik yapıda yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir.
https://www.istiklal.edu.tr/depo/belgeler/1.%20Say%C4%B1_1506091338260301.pdf

psikoloji ne zihin organlarımızın fizyolojik incelemesini yapar, ne de bilimsel araştırmalarımızı yöneten akla uygun süreçleri inceler. insan zekasının insan zekası olarak, yani her türlü neden ve sonuçtan soyutlanarak kanunlarına ulaşabileceğini sanır.
+
tarım teorisini bilmek için fizyoloji, kimya, fizik hatta astronomi ve matematik bilmek lazım.
+
yeryüzünü özel olarak bütün yönleriyle inceleyebilmek için, fizik veya kimya bilmek yetmez. …. yapılabilmesi için astronomi hatta fizyoloji bilmek lazımdır.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4828

……. 17. yüzyılda william harvey’in (1578-1657) kan dolaşımını açıklaması ile fizyoloji, thomas syndemham’ın (1624-1689) klinik gözlemleri ile dâhili ve bulaşıcı hastalıklar alanında önemli adımlar atılmıştır.
https://pdfs.semanticscholar.org/3ead/d72cf9329d4f6579e37812891574573daad2.pdf

ancak bu beç‘te istifan manastırı‘nda kitap daha fazladır. zira her dilin kefere yazıları resimli kitapları, teşrih (anatomi) kitapları, atlas, minor, coğrafiye ve papamonta adlı heyet kitapları gayet çoktur. ama bizde “suret haramdır” diye bu resimli kitaplar yoktur.
http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/30126/tez-29%20%20haziran.pdf

anatomi “sadece fiziksel makinenin yaylarını gün ışığına çıkarmak ister”. ölümden sonra geriye sadece, beden kalır ve parçalarını, en dayanıksızdan en dayanıklıya doğru, zaman içinde çürüyerek kaybeder. ruhun beden üzerinde hiçbir tesiri yoktur. “etten ve kemikten yapılmış bütün o makine” ölümle ortaya çıkar.
+
kadının sporda ikincilliğinin nedeni olarak onun anatomisi gösterilmiştir. kadının bedeni üzerine kurulan denetim, onun geçmişte kamusal alana çıkmasına izin vermemiş, kadının ancak eğlence amaçlı spor yapmasını anlayışla karşılamıştır.
http://olgaramirez.com/uploads/sempozyum_tammetinEKitap.pdf

neden hep at?
çünkü birbirini yemeyen, kavga etmeyen hayvanlardan biri de at. formunu, anatomisini, renklerini çok seviyorum. hemen hemen otuz beş yıl at resmi yaptım, her sergimde mutlaka bir at resmine yer verdim.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/55887/001642296010.pdf

mehmet başbuğ resimlerinde at sanatçının resimlerine konu olan temaların genel unsurları arasında yer alan atlar sanatçının anatomi bilgisinin bir ispatı olarak karşımıza çıkmaktadır.
+
insan anatomisini yeterince öğrenmek sadece resim alanında değil, plastik sanatların her alanında görsel, objektif ve imgesel anlatımı güçlendiren biçimleri ve maddeleri daha tutarlı bir yapı haline getirmeyi sağlayan birikimlerdir.
https://www.turkegitimsen.org.tr/lib_yayin/547.pdf

modern bilimin doğuşunun kökenleri rönesanstadır. ortaçağ sonlarında özellikle italya’da, zamanın siyasal gereklilikleri teknolojiye yeni bir önem kazandırmıştı. bu nedenle italya’da askerî ve sivil mühendislik mesleği doğdu. leonardo da vinci (1452–1519) bu mühendislerin en ünlüsüydü. ressam da olan vinci, insan anatomisini yakından inceledi ve resimlerine gerçeğe çok benzer biçimde bunları aktardı. heykelle de uğraşırken, zor metal döküm tekniklerini başardı. sahne yapıtlarının yapımcı ve yönetmeni olarak, özel efektler sağlamak amacıyla karmaşık makineler geliştirdi. askerî mühendis olarak bir kentin surlarından aşırılan havan topu mermisinin yörüngesini gözleyerek bu yörüngenin aristoteles’in öne sürdüğü gibi iki doğrudan oluşmadığını belirledi. leonardo da vinci gibi o dönemde yaşayan bazı öncü kişiler, doğayı gerçekten bilmek ve doğal olgular üzerinde egemenlik kurmak istiyorlardı. topluma egemen batıl inançların ve görüşlerin nüfuzu kolayca kırılmayacak kadar sağlamdı, ama insan aklı için sağlıklı bir kuşkuculuk da gelişmeye başlamıştı.
http://193.140.143.67/bitstream/handle/11424/2142/5000001564-5000000632-PB.pdf

modern bilimin oluşumu
http://www.akademikidea.org/a-ders/pluginfile.php/423/mod_page/content/4/Westfall%2C%20Richard%281994%29%20Modern%20Bilimin%20Olu%C5%9Fumu%2C%20Ankara-T%C3%9CB%C4%B0TAK.pdf

tıp ve anatomi alanındaki ilerlemeler, ortaçağ avrupa’sındaki kütüphanelerde bulunan galen ve hipokrat’ın yunanca metinlerinin yerini ibn sina ve el-razi gibi bilim adamlarının yazdığı arapça metinlerin almasına yol açtı. ibn sina ve ibn rüşd’ ün felsefi çalışmaları, roger bacon ve st thomas aquinas gibi geç ortaçağ dönemi avrupalı bilginleri etkiledi. kurtubalı hekim el-zehravi pek çoğu bugün dahi kullanılan pens ve şırınga gibi 200’ün üzerinde cerrahi alet icat etti. hemen hemen aynı dönemde, simyacıların rastlantısal tecrübelerini aşan, gelişmiş bilimsel metotların kullanıldığı endüstriyel kimyanın doğuşuna da tanık olmaktayız, optik alanında ise eşine newton’a kadar rastlanmayacak ölçüde büyük ilerlemeler kaydeden ibn heysem gibi isimler yine bu dönemin araştırmacılarıdır. 500 yılı aşkın bu süreçte, uluslar arası bilim dili ise arapça idi.
https://hasansecen.files.wordpress.com/2010/04/islam-dunyasinda-bilim.pdf

batı anadolu’daki bu dönem tıp uygulamaları kos ve knidos olarak iki farklı ekolde incelenebilir. kos ekolünün en önemli ve bilinen takipçisi hipokrat’tır. bu ekolde hastalığın ilerleyişi gözlenir ve hastaya göre bir tedavi yöntemi belirlenirdi. bu ekolde anatominin önemi neredeyse hiç yoktu. knidos ekolü ise daha çok hastalık belirtileri ile ilgilenerek karışık bir sınıflama yöntemi ile hastalık tanısına gidiyordu. neredeyse her belirti bir hastalık olarak kabul edilmekteydi. bu ekolün en önemli temsilcileri heroides ve europhon gibi hekimlerdir.
+
aretaeus ise tetanos, inme, plörezi, pnömoni ve tüberküloz konusunda birçok gözlemde bulunmuştur. tarihte ilk defa diabetes mellitus hakkında bilgi veren hekimdir. diascorides ise botanik biliminin kurucusu sayılmaktadır. askeri cerrah olarak hizmet vermiş ve birçok bitkinin tıbbi kullanımı konusunda çalışmalar yapmıştır. afyondan morfini ayrı bir ilaç olarak hazırlayan ilk hekimdir. efesli rufus ise özellikle optik sinirlerin komşuluklarını ve lens dâhil olmak üzere gözün anatomik yapısını oldukça doğru bir şekilde tanımlamıştır.
+
droglardan ilaç elde etmeye başlamış olduğundan da eczacılığın ve farmasötik teknolojinin de babası olarak kabul edilir. anatomik bilgileri gerçekçi olsa da fizyoloji açısından fikirleri gelişmemişti ve bilimsel gerçeklere uymuyordu. nervus laryngeus recurrens’i bularak bu sinirin gırtlak kıkırdaklarının hareketini denetlediğini, konuşma merkezinin -eskiden sanıldığı gibi- göğüste değil beyinde olduğunu söylemiştir. yedi kafa sinirini tanımlayıp, omurilik hasarlarını seviyesine göre tanımlamıştır. atar damarların hava değil kan taşıdığının göstererek 400 yıllık bir yanlışı düzeltmiştir. idrarın böbreklerde meydana geldiğini söylemiştir. ne yazık ki galen’in bilgilerindeki eksikliklerin saptanması ise rönesans çağını bulacak ve vesalius’a kadar (ms 16.yy) söyledikleri dogmatik bir şeklide itiraz görmeden kabul görecekti.
http://www.turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2016/04/Tahud-9-tarih-anadolu-tip-tarihi1.pdf

açıklanamayan ölüm nedenlerinin otopsi ile değerlendirilmeye başlanmasıyla patolojik anatomide önemli gelişmeler kaydedilmiştir. charles bell’in (1774–1842) sinirler üzerindeki çalışmaları, his ve hareket sinirlerini bulması ile sonuçlanmış, ancak hayvan deneyleri saptamalarını desteklemediği için sinir sistemini açıklama onuru françois magendie’ye (1783–1855) kalmıştır. deneysel farmakolojinin kurucusu kabul edilen magendie, omurilik sinirlerinin arka köklerinin duyusal işlevini keşfetmiştir83,84 . mikroskobik anatomide ise jacob henle (1809–1885), marie-françois xavier bichat’ın (1771–1802) temellerini attığı histolojinin gelişmesine katkıda bulunmuş, böbrek tübülüslerini, derinin epitelyal tabakasını, arterlerin müsküler tabakasını ve başka bir dizi yapıyı tanımlamıştır.
+
ortaçağ’da tıbbın en büyük başarısı hastanelerin kurulmasıdır. ilk hıristiyan hastanesini ms 372 yılında kayserili aziz basil (ms 329–379) kurmuştur. aziz basil hastalıkların işlenen günahlar sonucu ortaya çıktığını ileri sürmüştür. bu dönemde anatomi görme- inceleme yoluyla değil, galenos’un yapıtlarını okuyarak öğrenilen bir “sabit bilgi” durumundadır. yayılan dinin dogmatik yaklaşımı yüceltmesi bağlamında bilgi üretimine dolayısıyla eğitim ve öğretime karşı bir direnç oluşmuş ve ms 391 yılında iskenderiye kitaplığı sofu hıristiyanlar tarafından yakılmıştır.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7029.pdf

holizm (holism) kavramı eski yunanca bütün, tamam, tüm anlamlarına gelen “holos” sözcüğünden türemiştir. holistik tıp tanımlaması daha çok hipokrat tıbbına has bir niteleme olarak düşünülebilir. hipokratçı yaklaşım her zaman için hastanın tamamına yönelmiştir. holistik öğreti bu sebeple antik yunan’da otopsi ve anatomi eğiliminin neredeyse hiç olmadığını göstermektedir.
+
beyin ölümü ile biyolojik ölüm arasında geçen sürede dışarıdan yardımla solunumu gerçekleşen ve makine desteğine bağlı kimselerin fizyolojik bakımdan “canlı” oluşu biyolojik ölümle tam zıt bir görünüm oluşturmaktadır. beyin ölümü gerçekleşen bu kimselerin makineye bağlı iken saçları ve tırnakları uzayabilir, kendilerinden bazı basit refleksler alınabilir, organların dolaşımları yani beslenmeleri normaldir, çok nadir de olsa beyin ölümü tanısı konan hamile vakalarda doğumun gerçekleştiği ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya geldiği görülmüştür. bunun yanında canlılığın mekanik destek sayesinde yıllarca sürdürülebildiği de görülmektedir.
+
descartes mekanikçi felsefenin temellerini atmış olmakla beraber, doğa dışı saydığı canlıcılığı30 bertaraf etmek istemiştir. insan üzerine inceleme adlı eserinde insanın dolaşım, sindirim, beslenme, büyüme ve algılamasını yani tüm fizyolojik işlevlerini yerine getiren bir makine olmaklığından başka bir şey görmemektedir. bu durumu şu şekilde ifade etmiştir; “bu makinenin bütün işlevlerinin, tıpkı bir saatin ya da başka otomatın işlevlerinin denge ağırlıkları ve çarkların yerleşiminin sonucu oluşu gibi, sadece organların düzeninin doğal bir sonucu olduğunu düşünmenizi isterim. böylece makinenin işlevlerini açıklamak için kalpte sürekli olarak yanan ve cansız cisimlerdeki ateşlerden hiçbir şekilde farklı olmayan ateşin tutuşturduğu kan ve ispirtodan başka, duygusuz ya da duygulu ruhlar ya da başka hareket ve yaşam ilkesi hayal etmek zorunlu değildir.”
http://sosbildergi.msgsu.edu.tr/images/dergiler/pdf/2017/nisan/18/15.say.compressed.pdf

selçuk üniversitesi tıp fakültesi anatomi diseksiyon atölyesi pratik çalışmasının etkinliğinin değerlendirilmesi
+
bursa sağlık tarihi müzesi’nde anatomik patoloji sergisi
+
şizofreni hastalarının kan tahlil sonuçları ile corpus callosum anatomisinin ilişkilendirilmesi
+
nepeta fissa c.a. meyer’in (lamiaceae) gövde ve yaprak anatomisi
https://books.incescongress.com/dl/inces-2019-fulltext-book.pdf

19?cu yüzyılda gelişen anatomi bilimi farklı hayvanların vücut yapılarını inceledi ve insan ile hayvanlar arasındaki benzerlikleri tespit etti.
+
muller, johannes peter (1801-1858): alman fizyolojist, anatomi, zooloji ve nöroloji konularında birçok keşifler yaptı.
+
mö-323: euclid, 2000 yıl boyunca kullanılacak olan geometri bilimini başlattı ve elements?i yazdı. theophrastus 500 bitki türünü tanımladı. glk anatomi kitabı diocles tarafından yazıldı.
+
1543: copernicus dünya ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü belirterek ptolemy?den beri 1400 yıldır süren inanışı değiştirdi. modern kozmolojinin temelini kurdu.
+
1555: zoo canlı türlerini sınıflandıran, insan ve kuşlara ait kemik anatomisini karşılaştıran ilk kitabı yazdı.
+
1805: georges cuvier karşılaştırmalı anatomi bilimini kurdu.
+
1811: avagadro gazların molekülsel formüllerini çıkardı. bell beyin anatomisini kurdu.
http://www.yalcininan.com/kitaplar/kk-3.pdf

bu âyet-i kerime güzelce düşünülürse allah teâlâ’nın varlığına, büyüklüğüne dâir yüz binlerce delil göz önünde belirmeye başlar. bizim bu eserimiz şüphe yok ki bunları açıklamaya yetişmez. ancak astronomi (gök bilimi), jeoloji (yer bilimi), zooloji (hayvanlar ilmi), botanik (bitki ilmi), madenler, psikoloji (ruh bilimi), anatomi (vücut yapısını inceleyen bilim) gibi ilimlerin verdiği malumatı göz önüne getirenler, bu âyet-i celilenin işaret ettiği delillere pek güzel akıl erdirebilirler. biz burada şunu söyleyelim ki, her selim akıl sahibi güzelce düşündükçe allah teâlâ’nın varlığını tasdik etmeye mecbur olur. işte:
https://www.academia.edu/32728862/Buyuk_islam_ilmihali

ikinci ciltbent istiflenmiş meşin kartuşlarla doluydu. her kartuşun içinde çuvaldızla dikilmiş 20- 24 sayfalık risaleler ve bazı sayfalarında toprak boya ile çizilmiş çıplak kadın ve erkek tasvirleriyle insan anatomisine ilişkin çizimler, ilaç yapımında kullanılan ilkel damıtıcılar, taslar, sürahi ve potalar, dizi dizi ilaç tüpleri, çeşitli bitkilerin yapraklarından kesitler, kök lifleri, değişik kuş ve böcek çizimleri yer alıyordu. evet, aradığı bilgilerden bazıları bunlardı; kütüphaneci bunları olsun yanlış getirmemişti. üzerindeki ecnebi alfabelerin altına birileri tarafından arap diliyle yazılan küçük açıklamaları okumaya başlayınca elindeki hazine daha da dikkatini çekmeye başlamıştı: “potelamaus so-ter’in iskenderiye kütüphanesi bilginlerine çizdirdiği marazı humma risalesi”, “tbn sina’nın ana rahminde ceninin nasıl yaşadığına dair eş-şifa risalesi”, serapium’da bitki köklerinden elde edilen şuruplar ve tedavi usulleri risalesi, “eflatûn-ı uahî’nin ruh ve ölüm risalesi”… bunlar tam bin yıl önce roma başpiskoposu ile papaz ve rahiplerin, “burada tanrı’nin işine ortak olunuyor!” diyerek yaktırdıkları iskenderiye kütüphanesi’nden kaçırılan kitaplar ile daha sonra islam bilimcilerinin hazırladıkları tıp ve felsefe yazmalarının fasikülleriydi.
+
hilleli mehmed efendi isim isim hangi rafın kaçıncı bölmesinde ne tür kitapların bulunduğunu ezbere bilen bu âmâ kütüphaneciye aradığı kitaplardan bazılarının bunlar olmadığını, büyük olasılıkla yanlış rafa baktığını söyleyecekti ki, onun bu ciltbentleri sandıklardan binbir güçlükle çıkardığını ve dışarıdan gelen seslere bakılırsa kanun koyucu’nun bostancı ağalarının kapıyı çalmalarının an meselesi olduğunu düşünerek fikrinden vazgeçti, ikinci ciltbendin tomarını yeniden açıp ileride yazmayı planladığı sağlık ve hastalık adlı farsça eser için eski hekimlerin tedavi yöntemlerini araştırmaya, sayfalardaki anatomik insan tasvirlerini tek tek inceleyip kopya etmeye başladı. her hareketinin kör kütüphaneci tarafından dinlenildiğini ve sayfayı biraz sert çevirecek olsa adamın kasden öksürdüğünü, bu tavırlarıyla görevini, gözlerini okuyucudan ayırmayan bir bekçiden daha fazla yaptığını düşünerek risalelerden birini koynuna koyup götürme düşüncesinden utandı. çünkü elindeki kitap iskenderiye kütüphanesi’nin en eski damgasını taşıyordu. silindir biçimli seramiklere kazılıp kâğıt üzerinde yuvarlanarak basılan bu damgayı dikkatlice incelediğinde roma devletini imparatorluğa dönüştüren ceasar’ın, yombe’yi takip ve mağlup ederek iskenderiye’ye vardığı sırada çıkan ayaklanmada kleopatra’nın umarsız tavırları yüzünden yanan o ilk kütüphaneye ait olduğunu gördü. “tisegor ve tales nâm filozofların tartışmaları risalesi’ ha!.. keşke bu alfabeyi okuyabiliyor olsaydım!..” kitabın sayfalarını çevirirken “iyi de…” dedi kendi kendisine “…bu kitap, bilim tarihini yeniden başlamak zorunda bırakan o yangından nasıl kurtulmuş acaba?” ve cevabı bulmakta gecikmedi “yangından sonra marcus antonius’un bergama’dan getirttiği ikiyüz bin kitaptan biri olmalı!” fuzulî mehmed bey elindeki kitabı nazenin bir sevgili gibi sevmeye başladı ve tarihi eskiten o uzun ve muhteşem zamanın tozlarını avuçlarının içinde yavaş yavaş, haz duyarak okşadı, kokladı, seyretti…
https://kipdf.com/iskender-pala-babilde-ln-istanbulda-ak-i-1-laa-babilde-ln-istanbulda-ak-bu-neyle_5b35bba8097c4771228b49a7.html

dışavurumculukta, sanatsal gerçeklik yerine yaşanmış gerçeklik aranmıştır. doğanın görünümü yerine onun anlamı üzerine düşünülmüştür: “belirleyici öğe anlatımsal öğedir, biçimler anlatımsal içeriklerinden dolayı seçilmişlerdir, bu durumu da hiçbir anatomi ve perspektif kuralına uymayan deformasyonlar yaratır ve bu deformasyonlar giderek kimi kez topyekûn soyutlamalara ulaşır. biçimler artık heyecan uyandırmaya yönelik hiyerogliflerden başka bir şey değildir.”
http://www.dusunuyorumdergisi.com/wp-content/uploads/dergi-pdf/bulten_kaygi_sayisi.pdf

hamilelik ve doğum sonrası zaten kadınların anatomisi değişiyor.
+
erkek bebekler sanırım anatomik olarak gaz problemine daha yatkın.
https://kucukcekmece.istanbul/Content/dosya/1950/kcm-73-hayat-dergisi-small-42885-2611389.pdf