pdf-m 4

oyunculukta engellerin oluşumu: karakter ve ben ilişkisi sorunu
+
toplumsal ilişkileri özellikle türkiye’de düşünürsek islam dininin bunun bir parçası olduğunu atlamamak gerekir. türkiye seküler bir ülke olmasına rağmen özellikle toplumsal ilişkilerde dinin bu anlamda etkili olduğu söylenebilir. insanlar belli kalıplara göre yetiştirilirler ve çoğunluğun müslüman olduğu böyle bir ülkede dinin öngördüğü kuralları en azından hayatının bir bölümünde öğrenerek geçirirler. sahnede açıklığın gerektiği ya da mahremiyetin bir miktar bile bozulması gerektiği durumlarda yani bu kalıpların dışına çıkmaları gerektiğinde blokajlarla karşılaşabilirler.
+
üstelik sadece islam diniyle sınırlı değildir tabular, cinsiyet tasarımı da önemlidir. eşitlikten uzak bir toplum olduğu için türkiye’de kadın oyuncu olarak yaşamak da sahnede yine bir çok blokajın oluşmasına neden olur. çünkü aslında toplumdan topluma değişmekle birlikte, hemen hemen her toplumda kadın-erkek eşitsizliği görmek mümkündür. özellikle toplumdaki cinsel işbölümü ve roller konusunda din özellikle bu kalıpların benimsenmesine ve içselleştirilmesine neden olur çünkü kutsal sayılır. dinsel dünya görüşleri, dindar yada değil, toplumun tamamının bilinçaltında var olur. gündelik yaşamlarını etkiler. kültürlerin dünya görüşleri kadın imgelerini de içerir ancak bu imgeleri yaratan kadınlar değil, erkeklerdir. bu nedenle oyuncu olarak kadının, karakter yaratımı sürecinde karşılaştığı blokajlar hem cinsiyet eşitsizliğinin tasarımındaki hem de dinin tayin ettiği engellerden oluşur.
+
ayrıca özellikle sinema ve dizi sektöründe oluşan bir tabu da kapitalizmin güzellik algısının farklı şekillerde özellikle kadınların üzerinde kurduğu baskıdır. kadın oyuncuların her daim güzel görünmeleri gerektiği düşüncesi kimi zaman en büyük blokajların oluşmasına neden olabiliyor. çünkü kişinin beninden ayrı toplumun ondan görülmesini beklediği şekilde ve bu görüntüyü sürekli temin ve devam etmek üzere bir maskeyle dolaşmak durumda kalıyor. buna ek olarak yine özellikle kadın oyuncular için geçmişten beri kadının cinsel bir obje olarak algılanması, tiyatroda da tacizlere uğramasına, bazı rejilerle kadın bedeninin metalaştırılmasına neden olmuş. özellikle kadın oyuncular için yapılan seçmelerde bu anlamda tatsız olaylar yaşanmıştır.
http://academicrepository.khas.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12469/2254/0066685ozgeKeskin.pdf

fuhşa ve fuhuş hakkındaki temel türk hukuk normlarına genel bir bakış
+
fuhuş, ıı. dünya savaşı’ndan önce dünya’da bir sağlık sorunu olarak ele alınırken günümüzde temel olarak cezai bir konu olma eğilimindedir. fuhuşla ilgili temel türk hukuk normları, günümüzde, dünyada görülen eğilimi yansıtmaktan uzaktır. fuhşa ve fahişeliğe karşı etkin bir savaşım verilebilmesi için özellikle fahişeden hizmet satın alınması cezalandırılmalı ve genelevler kapatılmalıdır.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-93-699

parmak izi alınacak olanlar, “genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar”dır. mahkeme bu kategoriye giren eşcinsel yönelimliler için tedbirin uygulanmasında sorun bulmamaktadır. fakat normun (seks işçileri/fahişeler hariç olmak üzere) bu kategoriye giren heteroseksüel yönelimlilere de uygulanabilecek olmasında sorun görmektedir.
+
eşcinseller, esasen para karşılığı veya düzensiz cinsel ilişki kuranlar (“genel kadınlar” ve “fuhuşla melûf olanlar”) ile birlikte sayılmıştır. bu sayma biçiminde, kadınları, özel ve genel diye ayıran cinsiyetçilik ile seks işçilerini/fahişeleri, parmak izi alınması mümkün ahlaksızlar kategorisine dahil eden bu yaklaşım, başlı başına bir makaleyi hak eden, özel olarak ele alınması gereken sorunları içermektedir.
http://anayasader.org/wp-content/uploads/2020/04/%C5%9Eirin-2-AYHD-14.pdf

….. 19. yüzyılın sonlarından itibaren devletin fuhuş meselesine yaklaşımı da köklü bir biçimde değişerek dini normlar bir tarafa bırakılmış ve bu tür eylemlere belirli oranda müsamaha gösterilerek denetim altında tutulmaya çalışılmıştır.
+
çin’i ziyaret eden bir müslüman seyyah, fahişelerin deftere kaydedildiğini ve bunlardan her yıl belli bir miktar vergi alındığını görünce; böyle bir fitnenin islam ülkesinde bulunmamasından dolayı allah’a şükreder.
+
fakat bu olaydan kısa bir süre sonra büveyhi hükümdarı aduüddevle’nin rakkase fahişelere vergi koyduğu ve fatımi’lerin de fuhuş yerlerinden vergi aldıkları görülür.
+
cebehanedeki mehmet paşa cami müezzini cami odasına iki fahişe götürmüş ve yapılan şikayet üzerine baskına gelen kolluk zabitlerince “meclis ile oturur vaziyette yakalandığı”ndan dolayı bozcaada’ya sürülmüştü.
+
fuhuş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan fahişelerden beşi asılarak idam edildi.
+
fahişelerin asılması şer’i değil örfi bir cezalandırma yöntemidir.
+
bazı cariyelerin fuhuş sektöründe kullanıldıklarına dair deliller de söz konusudur.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215497

kenar semtlerimizin kokuşmuş ortamında bir işçi ailesinin çözülümüne, fuhuşun pisliklerine, dürüstlük duygusunun giderek yitirilmesine, sonuç olarak yüz karası bir rezillik ve ölüme varıyor.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/619320

edebiyata yansıyan kriz: sözde kızlar ve zaniyeler örneği
+
adına savaş denilen felâketin en büyük mağdurları çocuklar ve kadınlardır.
+
bu yazıda ele alınan iki roman istanbul’daki rezaleti anlatırken, özellikle bu rezalete dahil veya şahit olan kadınlar üzerinde yoğunlaşır.
+
zaniyeler romanında yer alan kadınıyla erkeğiyle batılılaşmayı süflî bir hayat yaşama, içki meclislerinde fuhuş yapma şeklinde algılayan kahramanların içinde üst düzey devlet adamları, edebiyatçılar, gazeteciler, doktorlar da vardır.
+
fitnat’ın bu çevreye girişi, son derece iğrenç bir hayat yaşayan teyzesi münevver hanım dolayısıyladır. münevver hanım’ın etrafında bu hayat içinde gençliklerini harcayan bir çok “sözde kız” vardır.
+
….. bu bayağı çevrenin iç yüzünü anlatıp onları rezil etmek, toplumda tanınan, meslek hayatlarında önemli yerlere gelmiş olan bu şahısların maskesiz yüzlerini bilen biri olarak onları küçümsemek, yatak odasında tahkir etmek ve kolay yoldan, can yakarak ele geçirdikleri parayı sonuna kadar harcatmak olur. bu şekilde hem kaderinden, hem de ahlâksızlardan, vurgunculardan, sözde vatanseverlerden intikam aldığını düşünür. ona göre özellikle bîçare halkın sırtından kesesini dolduran savaş zenginlerini, vurguncuları zarara uğratmak, “sosyal bir adalet”tir.
+
nazlı hanım gibi evinin salonunda çirkin eğlenceler düzenler. çevresindeki genç kızları fuhuşa ittiği gibi kendisi de batağın içindedir. bu rezil hayatı “batılılaşma” olarak algılar.
+
bu “sözde kızlar” yüzlerinde daima ağır bir makyajla gezerler. uzun tırnakları, sivri ve boyalıdır. parmaklarında pahalı yüzükler vardır. arkalarında keskin bir esans kokusu bırakırlar.
+
şişli sosyetesi adı altında geçen şahıslar içinde temiz, masum, dürüst, vatansever denilebilecek hiç kimse yoktur.
+
heyy yollarını şaşıranlar… vazifelerini unutanlar… ne yapıyorsunuz? nereye gidiyorsunuz? bir adım ilerinizde sizi bekleyen çukurları ve kuyuları görmeden nereye… nereye?
+
yazık, güzelleşmek istiyorsunuz, halbuki iğrenç kılıklara giriyorsunuz, yüzünüze bakmak bile insana nefret veriyor!
+
her iki romanda da şişli salon hayatında sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi yaşanılan tahrip edici hayat, içinden çıkmaya çalıştıkça insanı derinlerine çeken bir bataklığı andırır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214761

içişleri bakanı ayşegül baybars, gece kulüplerinin ışıklı ve cinsel tabelalarının yasaya aykırı olduğu için kaldırıldığını açıkladı… ancak fuhuş da yasak olduğu halde ona dokunulmadı!
http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Yil/Arsiv%202018/Mart%202018/25%20Mart%20Pazar.pdf

antikçağ’dan günümüze kadın algısı ve türkiye’de demokrasinin gelişimine etkisi
+
ingiltere’de 1788 yılına kadar kadın, erkeğin sofrasına oturma hakkına sahip olmadığı gibi, kendine sorulmadan söze başlayamazdı. yine, fransa’da “kadın insan mıdır?” tartışmaları “insandır; fakat yalnız erkeğin hizmeti için yaratılmıştır.” kararıyla sonuçlanmıştır.
+
erkeğin cesareti komutada, kadının cesareti ise değersiz işleri görmekte ortaya çıkar.
+
zerdüştlerin anlayışında “doğru yolda” olan kişileri saptırmak için asıl araç, kadında temsil edilen cinsellik ve şehvet idi.
+
şerefsizliğin nedeni kadındır. bundan ötürü kadından kaçınmalıdır.
+
kadına isim yerine numara veriliyor onunla çağrılıyordu.
+
kadın kötülüklerin membaı, fenalıkların ve fuhşun aslıdır, cehennem kapılarından biridir.
+
kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır. allah’ın yasalarını iptal eden, erkeğin çehresini bozan iğrenç bir yaratıktır.
+
1000 kişi arasında 1 tane dürüst erkek buldum, ama bütün kadınlar arasında bir tane dürüst kadın bulamadım.
+
hiçbir kötülük, kadının kötülüğünün yanına yaklaşamaz. günah kadınla başlar ve bütün hepimiz onun yüzünden öleceğiz.
+
eş veya anne olmuş ne fark eder, o halâ erkeği baştan çıkaran havva’dır, bütün kadınlardan kaçınmalıyız. onun, çocuk doğurmasının dışında, erkeğin ne işine yaradığını anlayamadım.
+
kadın kusurlu ve yararsızdır.
+
erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir.
+
hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.
http://sssjournal.com/Makaleler/1170779770_41_SSS_V3_I12_ID287.%20Ahmet%20Yasir%20EREN_2285-2291.pdf

feministlerin de etkisiyle 1949 yılında birleşmiş milletler radikal bir sözleşmeyi kabul etti. türkiye’nin de imzaladığı bu sözleşme, insan ticaretini sadece sınır aşan değil aynı zamanda devletlerin fuhuş rejimleri ile yakından ilişkili olan bir suç olarak görüyor ve imzacı ülkelerin fuhuşu engellemelerini, genelevleri kapatmalarını ve fuhuştan kazanç sağlayanların cezalandırmalarını öngörüyordu.
+
seks ticareti mağduru kadınların türkiye’ye gelme sebeplerinin de karşılaştıkları zorlukların da diğer göçmen kadınlardan farklı olmadığını söylemek mümkün.
+
tecavüzün bile kadının ayıbı olarak görülmesi, kadınları intihar etmek ya da fuhuş yapmaya devam etmek arasında bırakabiliyor.
+
…. türkiye’deki fuhuş rejimi içinde yani bu alana içkin olan yüksek erkek şiddeti riskinden ötürü fuhuşun ‘özgür irade’ ile seçilemeyeceğini savunuyor.
+
bir defa seks satmaya başlayan kadınlar ise bu alandaki sıkı devlet kontrolüne, damgalanmaya, cezalandırılmaya ve erkek şiddetine maruz kalıyorlar.
+
türkiye’de yasal fuhuş genelevlerde gerçekleşiyor. genel kadın terimi fuhuş yapan kadınlar için kullanılıyor ve …… “başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar” olarak tanımlanıyor.
+
göçmen kadınlardan seks satın alan erkekler için herhangi bir cezai yaptırım olmaması bir bakıma erkek ‘müşterileri’ teşvik edici bir işlev görmüş oluyor.
+
göçmen kadınların cinsel ve ev içi hizmetlerine olan talebin, bu alandaki yasal eksikliğin ve kolluk görevlileri arasındaki yolsuzluğun seks ticareti için ana faktörler oluşturduğuna işaret ediyor.
http://www.calismatoplum.org/sayi42/coskun.pdf

kadın ticareti nedir?
+
insan ticareti mağdurlarının yüzde 80 gibi çok büyük bir oranı kadınlar ve kız çocuklarından oluşmaktadır.
+
kendilerine vaat edilen işlerin ve koşulların dışında çalıştırılan bu kadınlar ve kız çocukların kazançlarına da el konulmaktadır.
+
insan ticareti mağduru kadın ve kız çocukları bu ticaretin bir parçası haline getirildikleri andan itibaren yoğun biçimde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadırlar.
+
cinsel şiddet; tecavüz, zorla fuhuş yaptırma, hamileyken zorla fuhuş yaptırma, zorla bekaret zarı diktirme, cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapmasına engel olmama, cinsel yolla bulaşan hastalıkları teşhis ve tedavi ettirmeme gibi eylemleri içermektedir.
+
kadın ticaretinin ana nedenleri nelerdir?
+
2000’li yıllardan itibaren göç kadınlaşmaya başlamıştır. göçmenlerin yarısını kadınlar oluşturmaktadır. gelişmiş ülkelerde yaşayan göçmen nüfusun yarıdan fazlası da kadındır.
+
cinsel hizmetlere yönelik talebin yüksekliği, göçmen kadınların seks işçiliğine yönelmelerine neden olmuştur.
+
yoksulluğun ve göçün kadınlaşması, kadınların kayıt dışı fuhuş/seks sektöründe çalışmasının ve kadın ticareti mağduru olmalarının nedenlerinden olmakla birlikte, bu açıklama tek başına yeterli olmamaktadır.
http://siginaksizbirdunya.org/images/files/kadin-ticareti-ile-mucadele-2010.pdf

kadın ve fuhuş olgusu
https://docplayer.biz.tr/585260-Kadin-ve-fuhus-olgusu.html

yûnus ve hâfız ile goethe ve nüzhet erman dörtgeninde ebussuûd efendi
+
abdülkadir dağlar
+
işte böylece yaşlı şair, hûrilerin cennet’te kendisini, gençleşmiş bir delikanlı olarak karşılamalarını bekler.
+
cennet cennet didükleri bir ev ile bir kaç hùrì
isteyene vir sen anı bana seni gerek seni
+
mısrâlar, sâhibi yûnus’un dilinde fuhş ya da küfr sayılmazken, o uygunsuz bağlamda uygunsuz şahıslarca uygunsuz niyetlerle okunmaları fuhş ve hattâ küfr kabul edilmiştir.
+
öldürülecekti okuyanlar – yunus’un nefeslerini
fetvasına göre ebussuut efendi’nin
+
padişahım, tam uyanmamış, yarım yamalak aydınlar, hele bunların güdümüne kolayca girebilecek bilgisizler topluluğuna, ‘cennet, cehennem yok’ dediniz mi bir daha zaptedemezsiniz onları; içinden cehennem korkusunu atan bir insan, her türlü kötülüğü rahatça işleyebilir.
+
tanrıyla ilgili bir şeyi reddetmek tanrı’yı dahi reddetmek anlamına geleceğinden derviş yunus’un şiirleri bundan böyle okunmaya.
+
bizim enel hakçılar bayrak gibi kullanıyorlar onun mısralarını; cennet, cehennem yok diyorlar; tanrı bize yeter diyorlar.
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/1dil_edebiyat/daglar_abdulkadir.pdf

buda, bikşuların kadınlara bakmamasını, baksalar bile konuşmamalarını, konuşurlarsa da tedbirli davranmalarını ister. benzer ifadeler kuşeyrî tarafından da dile getirilir. o da kadınlardan gelen hediyelerden uzak durulması gerektiğini; çünkü hediyeyi kabul etmenin yakınlaşma ve fuhuşa bile yol açabileceğini söyler. her iki öğreti de kadınlar ile olan ilişkiyi en alt seviyeye indirerek şehvetten korunma yoluna gider.
http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/695/Doktora-Derin%2C%20Serkan.pdf

ilhan yazdığı bir senaryoda; genelev kadınının bir tıp öğrencisinin hayatını kurtarmasını işlemesinden yola çıkarak, cinsel devrimle birlikte kadının kendi bedenine sahip olma özgürlüğü ve vücudunun bir mal olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. genelevler ve hayat kadınları konusu ele alınmakta, genelevleri kimlerin kullandığı, bu arz talep dengesi müşterilerinin kimler olduğunu, bu sektörün oluşum nedenleri, işleyişi, bm verileri ile fuhuş mafyası ve istatistikleri anlatılmaktadır.
http://www.trt.net.tr/sayfa/wp-content/uploads/2014/11/1-C%C4%B0LT.pdf

cinsel sömürü amaçlı insan ticareti suçunun yöntemi ve mağdurları (ısparta örneği)
+
köleliğin dünyada yasaklanmasının üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına karşın, insanoğlunun köleleştirme ve başka insanları istismar etme isteği sona ermiş değildir.
+
dünyada, 400 yıl boyunca atlas okyanusu üzerinden yapılan köle ticareti sırasında afrika’dan kaçırılmış olanlardan daha fazla köle vardır.
+
tüm dünyada alınıp satılan, esir edilen, şiddet gören, sırtından para kazanılan 27 milyon insanın olduğu tahmin edilmektedir.
+
bazı yazarlar insan ticareti terimi yerine, “insan yağması” ve “insan sömürüsü” terimleri ….
+
cinsel sömürü amaçlı insan ticareti özellikle mücadele edilmesi ve engellenmesi gereken kriminolojik bir vakadır.
+
mağdurların biri dışında kalanı bekâr ya da duldur. mağdurların öğrenim durumu oldukça yüksektir.
+
bazıları doktor, ekonomist gibi yüksek öğrenim gerektiren mesleklere mensuptur.
+
mağdurların insan ticaretine konu olmalarının en önemli sebebi geldikleri ülkelerde işsizliğin son derece yaygın olmasıdır.
+
kimi mağdurlar aile baskısının sonucu olarak insan ticareti tacirlerinin hedefi haline gelmektedir.
+
bizim erkeklerimiz bile bile bizi fuhuş yapmaya gönderiyorlar.
+
türk tacirlere yardımcı olan yabancı ortakların tümü kadındır. türk tacirlerin aksine öğrenim düzeyleri oldukça yüksektir.
+
kendi vatandaşlarının insan ticareti mağduru olmasını sağlayan bu gruptakiler, ironik bir şekilde önceden insan ticaretinden mağdur olan kimselerdir. 1959 doğumlu, mühendis olan ve türkçe’yi oldukça akıcı konuşan gürcü uyruklu …., bu ironik durumu şöyle açıklamaktadır: “zamanında türkiye’ye çok girip çıktım. devamlı satıldım. çok acı çektim… artık satanları da tanıyorum, satılanları da. benim çalışma [fuhuş yapma] vaktim geçti. namuslu hayat için para lazım. ben kötü bir şey yapmıyorum. gürcistan’dan gelenlere yardım ediyorum”.
+
türkiye’de çalışma ve para kazanmak kolaydır.
türkiye’de fuhuş yapmak suç değildir.
+
ailemin çok borçları vardı, m.’nin yaptığı teklifi mecbur kabul ettim.
+
türkiye’de tacirlerin daima sömüreceği bir grup kadın bulunmakta; yani türkiye’deki mağdurların vizeleri bitmeden, diğer grubun türkiye’ye giriş hazırlıkları başlamaktadır.
+
kesintisiz mağdur temini.
+
türkiye’de geçen bu günleri “cehennem”e benzeten gürcü uyruklu …
+
bütün bunların üstüne daha önce hiç görmediğim kişilerle bütün günüm bir arada geçiriyoruz. aynı milletten de olsak bizim aramızda da kavga oluyor. bazen sinirimizi birbirimizden çıkarıyoruz.
+
bizim başka erkeklerle ilişkimiz oluyor, ama patronun bizi istemesinde mecbur kalıyoruz. patron bizi istememeli, çünkü o bizim patronumuz.
+
polise yakalanmaktan korkan mağdur, zaten polise şikâyette bulunamamaktadır.
+
ısparta’da izlenen vakalarda gözlenen en yaygın yol, kadınların arabaya teslimidir.
+
otellerin fuhuş amacıyla kullanıldığı gözlenmiştir.
+
insan tacirleri sırf fuhuş yaptırmak amacıyla bir minibüsü özel olarak dizayn etmiştir ve müşterilerini bu minibüse kabul etmektir. bu operasyon hemen hemen bütün yerel ve ulusal gazetelere haber olmuştur.
+
mağdurlara yönelik fiziksel şiddet kullanıldığı gözlenmemiştir. daha doğrusu bir insan ticareti mağdurunun, kendisine uygulanan fiziksel şiddetten dolayı şikâyetçi olma ihtimali hemen hemen yoktur.
+
insan ticareti faillerinin mağdurlara karşı kullandıkları en önemli baskı aracı, mağdurların pasaportlarını tutmaktır.
+
tacirlerin mağdurlara karşı kullandığı diğer bir baskı aracı tehdit ve şantajdır.
+
mağdurların hukuk bilgisinden yoksun olmaları, tacirlerin kolluk güçlerine yönelik olumsuz telkinleri, mağdurların elini kolunu bağlamakta; adeta yaşamak için tacire muhtaç bırakmaktadır.
+
insan ticareti mağdurlarının bir türk ile evlendirilmesi, hukuka karşı diğer bir hile yöntemidir.
+
gürcistan’da vatandaşların latinize isimlerinde yapılacak bir harf değişikliği bile, sınırı kolaylıkla geçmeleri için yeterli olmaktadır.
+
insan ticareti suçuyla mücadelede, kanımızca en önemli sorunlardan biri, insan ticareti suçu mağduruyla fuhuş yapmanın bir yaptırıma bağlanmamış olmasıdır.
+
türk erkeklerinin yabancı kadınlara türk kadınlarından daha fazla ilgi duydukları dikkati çekmiştir.
+
arkadaşım s. yabancı kadınlar gelmiş, muameleleri iyiymiş dedi.
http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/yayinlar/veyseldinler@hititedutr031020133B0M2W3Y.pdf

istismar faillerinin genellikle zor kullanma olmaksızın önce masum dokunma ile başlayıp sonra uygunsuz dokunma, porno izlettirme gibi birçok fiziki manipülasyon ve duyarsızlaştırma yöntemi kullandıkları belirtilmektedir.
+
önemle üzerinde durulmasında yarar vardır ki, özellikle ülkemizde cinsel suçlarla mücadele denildiğinde; çocukların zorla evlendirilmesi ile fuhuş, pornografi vb. amaçla gerçekleştirilen çocuk kaçırma olaylarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902653

gönlüm rahat çıktım ağın tepesine
hastane, hapishane, kerhane, araf, cehennem
kent görünüyor tüm genişliğince
seviyorum seni rezil başkent ! orospular
ve haydutlar, sunduğunuz hazlar sonsuz
yazık ki anlamaz bayağı inançsızlar
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/3343/1/9928.pdf

adalet ağaoğlu’nun ölmeye yatmak romanı üzerinden türk modernleşmesi’nin kadın imgesinin eleştirisi
+
aysel’in eniştesi eski bomonti’de gittikleri garden partide aysel’i dansa kaldırmak isteyen çocuğa izin vermez ve aysel’in pezevengi olup bir de babasına rezil mi olacağım diye düşünür.
+
abi ilhan “üniversite öğrencisi adı altında bir yığın orospu diyerek” aysel’in okumasını istemez; hava karardıktan sonra evden çıkmasına izin vermez.
+
onun gömleğine yeniden yırtılan kızlık zarımı sildim. …….. bütün tutsaklık perdelerini yırtıyorsun; sonra bir de bakıyorsun hiç el değmemişlik… kadın olmadan önce insan olduğunu kendine bile unutturarak…
+
odalarda çırılçıplak dolaşmayı o sabah öğrenmiştim… gövdemin bunca yıl benden böylesi kopuk oluşu nedendi acaba?
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/486755

oğlum olup ibne olacağına kızım olup orospu olsun.
http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/turkiyede_escinsel_olmak.pdf

ben milliyetçi, mukaddesatçı bir ailenin çocuğuyum, benim evimde, sizin filminizdeki kadınlara orospu gözüyle bakılır, cumartesi annelerine de terörist gözüyle, siz bana bu filmi getirerek, izlettirerek onların vicdana ihtiyacı olduğunu ve vicdanla bakılması gerektiğini bana anlattınız ve benim gönül gözümü açtınız.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5005/10195445.pdf

küçük ve tecrübesiz bir orospu, esmer ve cılız vücuduyle çamurda kalmış bir mısır koçanına benziyen biçare bir mahluk, dirseğini aşığının dizine dayamış, ona yavaş bir sesle şarkı söylüyordu.
http://mehmetakifinan.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/25/733455/dosyalar/2020_03/13115653_Ahmet_Hamdi_Tanpinar_-_Huzur.pdf

müslüman toplumda, alkolik bir kadın olduğunu itiraf edeceksin, sana “orospu” gözüyle bakacaklar.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69134/570742.pdf

babana söylüyorum, ne sokuyorsun elin orospularını işyerine diyorum, yapacaksan başka yerde yap.
+
sizlere sosyetik orospular olasınız diye mi ingilizceler, almancalar öğretiyoruz!
+
‘isteyene verecek, orospu olacak bu!’ diyor ablası için. bekir duysa ilk aşkına orospu dediğini! öldürür bunu!’ .
http://sehitkadersivriortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/736214/dosyalar/2020_02/28085800_Schrodingerin_Kedisi_1_-_Alet_AlatlY__PDFDrive.com_.pdf

senden iğreniyorum. sapık, utanmaz adam! rezil olduk. mahalle bizi konuşuyor be! geneleve gidip bir orospuyu becersen daha iyiydi. itibarımı mahvettin. nefret ediyorum senden, aşağılık bir zavallısın! sen ancak o kadarını yapabilirsin! nasıl da tahmin edemedim, aylardır elin elime değmiyordu…
https://www.petrol-is.org.tr/kadindergisi/pdf/anlatilan%20bizim%20hikayemiz.pdf

belki bugün kızım biriyle sokağa çıktığında, ona orospu derdim, çünkü biz öyle yetiştirildik.
http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/08/Degerlendirme_Raporu.pdf

bu dönemde papalar, hayat kadınlarından zorla topladıkları paralar ile artan dini projeleri finanse etme yoluna gitmişlerdir. örneğin papa x. leo ihtiyaç duyduğu fonları, hayat kadınlarının kazançlarından sağlamaktaydı. papa, binlerce vesikalı hayat kadınını günah vergisi vermeye zorlamıştır. papalık, hayat kadınlarından pişmanlık sonucu günahlarının affedilmesi karşılığı aldığı ücretleri arttırmıştır ve ruhlarını cehennemden harç karşılığı kurtarmıştır. papa ıı. clement genelev gelirini kiliseye aktarmıştır. hayat kadınlığı ile suçlanan kişiler malvarlığını elden çıkartırken, hayatta ya da ölü olduğuna bakılmaksızın, mal varlığının yarısını rahibe manastırına devretmekteydi. mahkemelerin genelevleri vergilemesi ile ilgili yetkisi 16.yy’ın yarısına kadar varlığını sürdürmüştür.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56624

papa 10. leo (1475-1484) papalık yaptığı önemde binlerce kayıtlı hayat kadınları için günah vergisi getirmiştir. kadınların ruhlarının arafta kalmaması için belli bir ücret almış ayrıca günah çıkarma ücretlerini de artırmıştır. papa 2. clement (1046-1047) de papalık yaptığı dönemlerde genelevlerinin gelirlerinin kilise’ye aktarılmasına karar vermiş, ayrıca fahişelikle suçlanan kadının hayatta olup olmamasına bakılmaksızın sahip olduğu servetin yarısının bir manastıra bahşedilmesine karar vermiştir.
+
aile içi şiddete yönelik çalışmalar daha çok kadının ve küçük çocukların maruz kaldığı şiddet ile şiddeti uygulayan bireyin alkollü içecek tüketmesi veya diğer herhangi bir uyuşturucunun etkisi altında olup olmaması dikkate alınmaktadır. genellikle bu tür ilişkiler aranırken değişkenlere hanehalkı sayısı, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve/veya etnik yapı gibi unsurlar dâhil edilir.
+
kadınların alkol kullanmaları halinde ise sadece hamilelik dönemlerinde şiddet görme riskini artırmaktadır.
+
durance ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada alkollü içeceklere getirilen vergilerin tüketimi azalttığı, ancak tüketimde meydana gelen bu azalmanın kadınlara yönelik şiddet olayları üzerinde istatistiksel olarak çok ciddi bir etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/400239

bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden,
tanrı’nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından,
sözleriyle yaltaklanan
vefasız kadından seni kurtaracak.
+
zina eden kadının bal damlar dudaklarından,
ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.
ama sonu pelinotu kadar acı,
iki ağızlı kılıç kadar keskindir.
+
fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç
kalır,
başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal
olur
+
sağduyudan yoksun kadının güzelliği,
domuzun burnundaki altın halkaya benzer.
+
erdemli kadın kocasının tacıdır,
edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.
+
çölde yaşamak, can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.
+
fahişe derin bir çukur,
ahlaksız kadın dar bir kuyudur.
+
zina eden kadının yolu da şöyledir:
yer, ağzını siler,
sonra da, ‘suç işlemedim’ der.
+
gücünü kadınlara, gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma!
+
erdemli kadını kim bulabilir?
+
sağduyulu kadın rab’bin armağanıdır.
https://ebible.org/pdf/turev/turev_PRO.pdf

ışıksız fener: 17. yüzyıl hollanda resminde fahişe betimleri
https://docplayer.biz.tr/17332522-Isiksiz-fener-17-yuzyil-hollanda-resminde-fahise-betimleri.html

merve kurt – sophie benim küçük fahişem
https://docplayer.biz.tr/62243975-Merve-kurt-sophie-benim-kucuk-fahisem.html

kutsiyet addedilen metinlerde fuhuş, fahişe geçen bölümler
https://docplayer.biz.tr/31092216-Kutsiyet-addedilen-metinlerde-fuhus-fahise-gecen-bolumler.html

babama ait olan bir anatomi kitabı buldum. son derece öğretici bir kitaptı, özellikle de kadınları anlatıyordu.
http://beylagan.cls.az/front/files/libraries/421/books/796976909.pdf

sevgilim kalbimin adamı,
sağ elini kadınlık organıma koydun,
sol elin başımı okşadı,
ağzımı ağzına dayadın,
dudaklarımı başına bastırdın
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227892

ksenophon’un oikonomikos adlı eserinde evlilik ve kadına yaklaşım
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/770370

myralı bir euergetes kadın olduğu anlaşılan pososis, kentte kamusal yaşamda önde gelen bir rol oynamış olmalıdır. zira lykialı ünlü bazı kadınlar imparator kültü de dâhil olmak üzere kamusal yaşamda önemli roller oynamışlardır. bunun yanı sıra önemli bağışlarda bulundukları da birçok yazıt aracılığıyla bilinmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1122762

boidion, hedeia ve nikidion gibi bazı hetairalar vardı. bundan dolayı bazı yazarlar epikur felsefesini düşük ve hafif meşrep olduğunu düşünmüşlerdi.
http://apbs.mersin.edu.tr/files/oyaogenler/Scientific_Meetings_027.pdf

kadın üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolü stresi, namus anlayışı ve toplumsal cinsiyet rolü tutumu
+
kilolu olmak, bekar olmak, çocuksuz olmak gibi durumların kadınlar için daha çok stres verici olduğu söylenmektedir.
+
kadın toplumsal cinsiyet rolü stresi teorisine göre kişiler toplumun kendilerinden bekledikleri cinsiyet rollerini gerçekleştirmede başarısız olduklarında toplumsal cinsiyet rolü stresi yaşarlar.
+
türkiye toplumunda, “başkaları ne der” kaygısı, çok küçük yaştan itibaren çocuklara ve özellikle de kız çocuklarına aşılanır.
+
toplumsal cinsiyet rolü stresi, maslow’un sözünü ettiği “özünü gerçekleştirme”nin önünde bir engel olarak karşımıza çıkar.
+
toplumsal cinsiyet rolü stresi yüksek olan kadınların, düşük olan kadınlara göre stres testinde kalp atım hızı daha yüksek çıkmıştır.
+
namus, türkiye toplumunda önemsenen bir kavramdır. yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre, türkiye’de kadın için namus “giyim, adap, erkeğe itaat, cinsel saflık (bekaret)” kavramları ile açıklanmaktadır.
+
dünyanın her yerinde kadın “namus” adı altında cezalandırılmaktadır. birleşmiş milletler nüfus fonu’nun verilerine göre her yıl dünyada 5000’den fazla kadın “namus” gerekçesiyle öldürülmektedir.
+
türkiye’de de durum farklı değildir. emniyet genel müdürlüğü’nün 2000-2005 verilerine göre türkiye’de de kadına yönelik cinayetlerin %29’unun nedeni “namus” olarak gösterilmektedir.
+
kadın toplumsal cinsiyet rolü stresi ile kadına ilişkin namus anlayışının ilişkili olması beklenmektedir. alanyazında bu konu ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
+
türkiye kültüründe namusun, kadınların toplumsal cinsiyet rolü stresini önemli ölçüde etkileyen bir kavram olması kaçınılmazdır.
+
toplumsal cinsiyet rollerine eşitlikçi bakan kadınların da toplumsal cinsiyet rolü stresi yüksek olabilir.
http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1498237019.pdf

kadın hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü stres düzeyleri ve etkileyen faktörler
https://cocukergen2020.com/gorseller/files/uhok-bildiri-2019.pdf

kadın toplumsal cinsiyet rolü stresi ölçeği’nin (ktcrsö) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/300117

erkek toplumsal cinsiyet rolü stresi ölçeği’nin (etcrsö) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392944

cinsiyetli olmak sosyal bilimlere feminist bakışlar
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/40752

kadın kimdir? özne (subject) ve kendilik (self) kadınla nasıl ilişkilendirilmiştir? kadından özne (subject) olarak mı kendilik (self) olarak mı bahsedebiliriz?
+
insan doğası erkeğin doğası mıdır?
+
adem tanrı’nın tek muhatabı olan insandı.
+
kadın insan değildir.
+
z.direk’in de belirttiği gibi beauvoir kadına öteki olarak işaret ederken, erkeğin ötekisi değil, mutlak anlamda başka olarak ötekiliktir.
+
feminist kendilik tercih eden, seçen olarak her türlü belirlenmişliğe karşı çıkan, direnç gösterendir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/697167

metafiziğin dili: dilin şiddeti -derrida’nın ‘şiddet ve metafizik’ metni bağlamında şiddet-siz’liğin olanağının incelenmesi
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/10917/1/15_11.pdf

makyaj yapmak: binlerce yıllık gelenek
+
ruj ve makyaj yaygınlaşmaya başlayınca radikal hiristiyanlar bu kadınlara tepki gösterdi. kadınları, tanrının yarattığı yüzü beğenmeyip şeytanla işbirliği yapmakla suçladılar.
http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2015/11/MAKYAJ-YAPMAK-B%C4%B0NLERCE-YILLIK-GELENEK-17-KASIM-2015.pdf

güzellik kadınlar için nasıl vaade dönüşür: kadın dergilerindeki kozmetik reklamları üzerine bir inceleme
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17782

türkiye’de yayınlanan kadın dergilerindeki erkek kozmetik ürün reklamlarının incelenmesi
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43728.pdf

geçmişten günümüze şehir ve kadın 1
https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_79_LD2W68RV_www.canik.bel.tr-79-mp8i94wm-gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-1.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf

geçmişten günümüze şehir ve kadın 2
https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_80_BD8X56JH_gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-2.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf

osmanlıda işçileşmeye ilk dönemde karşı çıkılması dikkat çekici bir husus olmuştur. insanların fabrikalarda hanımlarının ve çocuklarının çalışmalarına izin vermemesi, işçileşmeye karşı direnmesi ve fabrikaları genelev olarak nitelendirmesi sunum dâhilinde ifade edilmiştir.
https://www.ilem.org.tr/images/yayinlar/bultenler/%C4%B0lem_B%C3%BClten_05.pdf

yuvarlak sütunlar üzerinde, düz bir şekilde bina edilmiş câmî bulunmaktadır. ancak bunlar hanbelî mezhebindendir. yazın havası güzel değildir. câmî kapısının hemen yanında sürekli çalışan bir genelev bulunur.
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2795/Ciner.pdf

yani hiçbir arkadaşım gündeme getirmediği için ben getirmeye karar verdim. maalesef biz kadınlar açısından üzücü bir durum ama ülkemizdeki genelev sorunu. genelevlerde çalışan binlerce kadın var. bunu biliyorum, kendim devlet teşekkülünde çalıştım, hıfzıssıhha’da çalıştım antalya’da, devlet tarafından her ay kontrole getirilen yüzlerce kadın var. sadece bu antalya bazında gördüğünü söylüyorum ama tabii türkiye’nin her tarafında, üzücüdür, devlet tarafından işletilen müesseseler. bu kadınların zaman zaman basında da serzenişlerini görüyoruz, haykırışlarını görüyoruz. sosyal güvencelerinin olmadığını, işte yaşamlarının önemli bir kesimini bu alanda çalıştıktan sonra ölüme terk edildikleri gibi, bunu da önemli bir sorun olarak görüyorum. bu konuyla ilgili bir çalışmanız olur mu önümüzdeki dönemde? tabii, dileğimiz ve isteğimiz bu tür kurumların, kökten kapatılması yönündedir ama ne kadar gücümüz yeter, bunu bilemiyorum tabii ama en azından mevcut haliyle bu kadınlara yönelik bir politika geliştirmek mümkün mü?
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1064

kadın imgesi hemen her dönem resim sanatına konu olmuştur. kadın vücudunun estetik ve çekici görüntüsü birçok sanatçının ilgisini çekmiştir. gustave klimt de diğer sanatçılar gibi kadın imgesinin etkisinde kalmıştır.
+
dönemin kadına bakış açısını derinden sarsan sanatçı kadın imgesini tuallerinde hiçbir sansüre boyun eğmeden özgürce kullanmıştır.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi66_pdf/3sanat_sanattarihi_arkeoloji_mimari/aydin_kader.pdf

….. böylece kadın imajı tüketim kültürünün temel yapı taşı haline getirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.
+
price resimlerinde, ataerkil düzenin sınırlandırdığı ‘kadın iştahı’nı cüretkâr ve umursamaz bir şekilde seyircinin gözünün önünde sergiler.
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/candemir_tulin.pdf

kendi adalarına gelmiş olan denizcilere para veya hediye karşılığında kızlarını ve kadınlarını kiraya veriyorlardı, pazarlık fiyatı kadınların yaşlarına ve güzelliklerine göre değişiyordu, ….
+
bir avuç çivi ile en güzel kadın ya da kızı almak mümkün oluyordu.
http://journalagent.com/androloji/pdfs/AND_17_62_224_230.pdf

heyhat! orada da modacı dükkanını başlarına takınmış arkalarına giymiş denilmeye seza birtakım süslü madamlar doğrusu ya insanın nazarını iştigalden hali kalmıyorlar.
+
ikisi taze birisi ihtiyar idi.
+
birisi esmer, diğeri sarışın, ikisi de gerçekten müstesna dilberdiler.
+
gündüzlük fistanlar dekolte olmazlar ise de boyunlarındaki madalyonlar birer çıplak sadr-ı simine305 doğru sarkıyorlardı.
http://kdm.anadolu.edu.tr/TurkKlasikleri/Musahedat.pdf

o, kadın sorunlarına da hassasiyetle ve önerilerle eğilen ilk gazeteci-yazardır.
+
romanlar, kadınların basiretini açmaktadır.
+
ahlakçılık bahanesiyle kadınlara roman okutulmaması fikrine karşı çıkar.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/413090

seks ticareti
https://cetad.org.tr/CetadData/Books/46/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf

bu açılardan bakıldığında namusu genel olarak kadınların özgürlüğünü hem aile hem de toplum içinde sınırlandıran, kadınları erkek kontrolüne bırakan yıkıcı bir kavram olarak ele alan araştırmacılar mevcuttur. bazı araştırmacılar namusun bu derecede önemli olduğu toplumlarda namus cinayetlerinin sorun olarak algılanmamasının ve kadının vücudunun/hayatının erkek kontrolünde bir mal olarak algılanmasının nedeni olarak erkeklere tanınan sınırsız özgürlük ve namus cinayetlerinin bir şekilde meşrulaştırılmasını sunmaktadırlar.
https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120130000m000089.pdf

…… erkeklerden fazla olmaması, kadınlar tarafından işlenen suçların şiddet boyutunun erkeklere göre daha az tehditkar olması ve mahkum kadınların sıkıntılarını yeterince belirtememeleri cezaevlerinin erkek temelli yapılanmasına neden olmaktadır.
http://sssjournal.com/Makaleler/1486318982_11_4-16.ID490.%20B%c4%b0LGE%20vd._1204-1208.pdf

kadın haklarında dönüşümün simgelerinden biri olarak n.t. olayı ve “madde 438”
+
n.t.’nin bedeni üzerinden çevresine olan kumar borçlarını ödemeyi taahhüt eder.
+
n.t., bedeninden yararlanmak isteyen kocası ve arkadaşları tarafından sergilenen böylesi insanlık dışı muameleleri her seferinde reddeder.
+
arif ve arkadaşlarının kurduğu kötü niyetli bir plan sonucunda, n.t. adet (regl) halinde olmasına rağmen, ilişkiye girdiği yönünde sağlık raporu aldırılır. bu rapora dayanılarak n.t. hakkında resmi makamlarca ‘vesika’5 düzenlenir.
https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/kadin-haklarinda-donusumun-simgelerinden-biri-olarak-nt-olayi-ve-madde-438201942717354209.pdf

pornografide kadınların gördüğü şiddet
https://www.researchgate.net/publication/296938550_Violence_against_women_in_pornography

….. “kiralık olan boş evde”, “ilaçla uyuttuktan sonra”, “ellerini arkadan bağlayıp ters ilişkiye girerek” gibi söylemlerin kullanılmasının suç olgusuna işaret etmekten çok haberin pornografik öğeler taşıması ……
https://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_3_137_144.pdf

her gün televizyonlarda cinayet, aile içi şiddet, kadına ya da çocuğa yönelik şiddet, töre cinayeti, kan davaları, intihar, namus cinayeti gibi sayısız şiddet haberleri izlenebilmektedir. üstelik bu tür şiddet olaylarına haberler dışında dizilerde, sinema filmlerinde, kadın programlarında hatta çizgi filmlerde bile rastlanabilmektedir. artık günümüzde kitle iletişim araçlarında tüm çıplaklığıyla gösterilen seyirlik şiddet olayları, izleyicilerin duyarsızlaşmasına hatta izlerken zevk almasına neden olmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397825

acı çeken insan bedenlerinin gösteriliş ve alımlanışının da pornografik olduğu anlamını taşımaktadır.
+
medyada şiddet yok olmayacaktır ve durdurmak için gösterilen çabaların başarılı olması da olası değildir. maddi aşırılık ve gereksiz seks görüntüleri gibi şiddet de güçlü bir hayal sistemine dayanan ticari bir yapı içerisinde bulunmaktadır. kabul etsek de etmesek de, bu hayaller insanların en derinlerde bulunan arzu ve korkularıyla bağlantılı oldukları için ilgi ve popülerlik kazanmaktadır.
+
şiddetin pornografik sunumu ya da alımlanması antik çağlardan bugüne değin farklı biçimlerde karşımıza çıkmıştır ve çıkmaya da devam etmektedir.
+
çekici bir bedenin zedelenmesi, parçalanması ya da bozulmasını sergileyen bütün görüntüler -belli bir dereceye kadar- pornografiktir.
+
şiddete gönüllü tanıklık da şiddet içeren bir davranış mıdır.
+
medya ve şiddetin pornografisi üzerine
+
gizem tahrik edicidir, çünkü çözülmesi gerekir.
+
feminist yaklaşım pornografiyi, bizzat kadına yönelik bir şiddet eylemi olarak tanımlamakta.
+
susan sontag tarafından “pornografik şiddet” ya da “şiddetin pornografisi” olarak tanımlanan bu durum birçok izleyici araştırmasına konu olmuştur.
+
şiddetin medya içeriğinde pornografik ve estetik sunumu ile izlerkitlenin şiddet içeriğini arayışı derinlemesine incelenmesi gereken çalışma alanlarıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1067742

medyadaki tartışmalara baktığımızda kadınlar yok oluyorlar. başörtüsünü bile erkekler tartışıyor mesela.
https://ailevecalisma.gov.tr/media/2530/mehmeterdogan.pdf

başörtüsü zorunluluğu yanında harem uygulaması kadınlara olan değeri kötü etkilemiştir.
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000761.pdf

ayak sesleri, her bir parçanın saçaklarına örtülü ve örtüsüz kadınlardan toplanmış gerçek saçlar ve küçük ziller eklenmiş 100 adet başörtüsünden oluşmuştur. açık alanda sergilenen bu başörtüleri, üzerindeki ziller rüzgârla birlikte büyük bir uğultu çıkarır.
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4649/sibel%20boyac%C4%B1-tez.di.pdf

uçmak uçmağım dediğin, müminleri yiltediğin (=teşvik ettiğin)
bir ev ile birkaç hûri, hevesim yok koçmak için
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31129

şerhu’l-ahlâki’l-adudiyye
ahlâk-ı adudiyye şerhi
+
ismail müfîd istanbulî
+
akılsız ve beyinsiz bir kadın kendisini bile yönetemez, başkasını nasıl yönetsin?
+
genelde büyük bir zarar ve elim bir azap doğuruyor olmasına rağmen, zayıf akıl ve saçma görüş sahipleri arasında ifrat derecesindeki güzelliğe rağbet yaygın olduğu için, müellif bunu tekid bildiren emmâ (gelince) edatı ve yasaklama bildiren kellâ (asla) edatı kullanarak reddetti ve şöyle dedi: ifrat derecesindeki güzelliğe gelince, asla! yani ondan sonuna kadar uzak dur. çünkü uzuvların birbirleriyle olan müthiş uyumu sahibinin letafetini ve basit bire olan benzerliği doğurur. böylece, özellikle de hayvanî şehvet unsurunun eklenmesiyle nefis ona kuvvetli bir şekilde meyleder. ama zararı tamdır, içinde zehir olan tatlı gibidir. isteyenlerinin çok olması ve kendilerinde akıllarının zayıflığı sebebiyle. güzellik çoğunlukla aklın ve kemalin bir göstergesiyse de bu kadınların zararları; ifrat derecesindeki güzelliğin kocanın üzerinde yönetim ve üstünlük ilişkisi gerektirmesiyle faydalarını aşar. bu yüzden evin düzeni bozulur. bu kadından ayrılmak ve kendini uzaklaştırmak da zordur. hz. ali (kv)’nin şöyle dediği anlatılır: “ey insanlar, kadınlara hiçbir işte itaat etmeyin, onları bir şeyi idare etmeye bırakmayın. zira onlar kendi hallerine bırakıldıklarında görülecek şey, malı mahvetmeleri ve idareciye isyan etmeleridir. onları yalnız kaldıklarında dinsiz, arzularında takvasız buluruz. onlarla haz kolay, şaşkınlık pek çoktur. onların samimileri günahkârdır. kötü niyetlileri ise zinakârdır. masumları ise yoktur. onlarda yahudilerde olan üç özellik vardır: zulmettikleri halde zulüm görüyormuş gibi davranırlar, tatlı dille konuşurken yalan söylerler, istedikleri halde ilgilenmez gözükürler. onların şerlerinden allah’a sığının. en hayırlısına karşı dahi çok dikkatli olun.” sadece malı için olan da evin yönetiminin kadına geçmesi ve kocanın onun üzerinde bir hâkimiyeti kalmaması açısından durumun bozulması ve alt üst olmasına götüreceğinden kesinlikle sakındırılması gereken bir konumdadır.
+
kadınlara danışın ve söylediklerinin tersini yapın.
+
kadınların yaradılışında vefasızlık, çabuk öfkelenme ve sırları ifşa etmek sûretiyle intikam alma arzusu vardır.
+
kadınlar için şunlar zorunludur: iffetli olmak, yeterlilik göstermek, haşyet göstermek, iyi bir eş olmak, çok sitem etmemek.
+
harabat yeşilliği ise, güzel ama köksüz, çöplük üzerinde biten yeşillik gibi olan kadındır.
http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/507f4f4e-a0ae-4f87-9906-47403ea6eed2.pdf

hadis ilmi açısından aclûnî’nin keşfü’l-hafâ adlı eseri üzerine bir inceleme
+
şehmus ünverdi
+
dört şey dört şeye doymaz: toprak suya, kadın erkeğe, göz bakmaya, âlim ilme.
+
kadın kocasının elbiselerini yıkarsa ona iki bin sevap yazılır, onun iki bin günahı affedilir.
+
kısır kadınları bırakınız, siyah doğurgan kadını alınız.
+
evin huzuru hür kadınlardır. bozguncuları ise cariyelerdir.
+
kadınlar olmasaydı allah’a hakkıyla ibadet edilirdi.
+
kadın olmasaydı erkek kesinlikle cennete girerdi.
+
her kim aralarını helal yolla birleştirecek şekilde bir kadınla evlenmek için yola çıkarsa, allah onu iri gözlü hurilerden bir hanımla rızıklandırır.
+
sizden biri bir kadınla evleneceği zaman onun güzelliğini soracağı gibi onun saçlarını da sorsun. çünkü saç iki güzellikten birisidir.
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7342.pdf

kadına yönelik şiddete kur’ân’ın bakışı
+
mehmet okuyan
http://ilsam.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/Mehmet-Okuyan-Kad%C4%B1na-Y%C3%B6nelik-%C5%9Eiddete-Kuran%C4%B1n-Bak%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

eski istanbul’da kadınlar hamamı
+
hikmet feridun es
+
hamamın ıslak mermerleri çatlayıp da yer yarılsa, yedi kat yerin dibine geçecektim. o derecede rezil ve rüsva olmuştum!…
+
kadınlar hamamına götürülen biraz gelişmiş erkek çocuklara: «gelecek sefer babanı da beraber getir!…» denilmesi o zamanlar salgın bir âdet halinde idi.
+
«suyu kaçar» düşüncesiyle ayvayı bıçakla kesmek cinayet addedilirdi.
+
ayol iki canlısınız… sonra bir yeriniz şişer alimallah!…
+
kadınlar hamamı sadece yıkanılıp temizlenilen bir yerden ibaret değildi. çeşitli cepheleri vardı. evvelâ mükemmel bir «kadınlar kulubü» idi.
+
kadınlar hamamları arasında yüzde doksan dokuzunun tekin olmadığı söylendiği için hava karardıktan sonra asla içeride kalınmazdı.
+
hamamda uyuyup kalan 14 yaşındaki bir kızın başına gelenleri bu masalda dehşet ve merakla dinlerlerdi.
+
bu çıplak kadınlar kulübünde bazan kızlar farkında olmadan görücüye çıkarlardı. çünkü bir kızı boyasız, düzgünsüz, vücudunun bütün hatları ile görmek için en müsait yer hamamdı.
+
eskiden istanbul’da hamamda görülüp beğenilmiş ve tanıdık bekârlar için istenilmiş ne çok güzel kız vardı.
+
kadın hamamında yıkanmak da bir ömür törpüsü idi. saatlerce ve saatlerce sürer ve gene de bitmezdi.
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/3038/001502241006.pdf

toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/100951

genel anlamda sakız reklamlarında kadın kullanımı ağırlıktadır. toplumsal yönden kadınların sakız çiğnemesi kabul edilebilir bir durum iken, erkeklerin sakız çiğnemesi ise kabul edilmeyen ve kimi zaman alaylara sebep olan bir durumdur. türk toplumunda “karı gibi sakız çiğnemek” vb. erkekleri kadına benzeterek aşağılama yoluna giden çeşitli sözler de bulunmaktadır.
+
reklam metninde kadınları takip eden erkeğin istediğini eninde sonunda gerçekleştireceğine ilişkin kanı pekiştirilmekte, falım sakızı da bunun bir aracısı olmaktadır.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29526/4459.pdf

tek tanrılı dinlerde kadın bedeninin toplumsal denetimi
+
fatmagül berktay
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/33ef4454daf7078_ek.pdf

postmodern toplumda ataerkil düzen değişiyor mu? popüler kültür içinde cinsellik kullanımına eleştirel bir bakış: biscolata reklamları ve erkek imgesi
+
irem kahyaoğlu
http://tojdac.org/tojdac/VOLUME3-ISSUE1_files/tojdac_v03i104.pdf

televizyon’da kadını öne çıkaran etkenler
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/30408.pdf

temsiliyet krizi: çek yeni dalga filmlerinde sistem karşıtı kadınlar
http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/2928/Temsiliyet%20Krizi%20%C3%87ek%20Yeni%20Dalga%20Filmlerinde%20Sistem%20Kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1%20Kad%C4%B1nlar.pdf

bazı kesimlerde sakız çiğnemek bile bir kadını namussuz yapmaya yetmektedir.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4287/10238939.pdf

kur’anın adem ile havası, yaptıklarından pişman olup tövbe ederek af diledikleri için yeryüzüne indirilmeden önce tanrı tarafından affedilirken “kitab-ı mukaddes”in adem ile havva’sı için böyle bir durum söz konusu değildir. “kitab-ı mukaddes”in rab tanrı ‘sı, yasak ağacın meyvesinden yiyen, iyiyi ve kötüyü bilmekle kendilerinden birisi gibi olduğunu düşündüğü adem ‘e karşı çok daha acımasızdır. adem ‘in maruz kaldığı gazabın en önemli sebeplerinden birisi de, karısının (yani, kadının) sözünü dinlemesidir. “kur’an”da yasağın ilk olarak kadının mı yoksa erkeğin mi ihlal ettiği hakkında herhangi bir bilgi verilmezken “kitab-ı mukaddes”te yasak meyveyi ilk yiyenin “kadın” olduğuna özellikle vurgu yapılmıştır. her iki kutsal kitapta da erkekle kadının birbirlerine düşman olarak cennetten çıkarıldığından söz edilmektedir. karşı cinsler arasında yeryüzünde yaşanan “çatışma” ve “düşmanlığın” nedeni, yasağın ihlaliyle tanrı ‘nın isteğine (öfkesine) bağlı olarak izah edilmek istenmiş gibidir.
+
ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gören ”kadın”ın yasağı ihlal inden sonra olanlar, “kitab-ı mukaddes”te şu şekilde anlatılmaktadır: “meyveyi koparıp yedi. yanındaki kocasına verdi, o da yedi. ikisinin de gözleri açıldı. çıplak olduklarını anladılar. bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen rab tanrı ‘nın sesini duydular. ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. rab tanrı adem ‘e, “neredesin?” diye seslendi. adem, “bahçede sesini duyunca korktum. çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim ” dedi. rab tanrı, “çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, “sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” adem, “yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim ” diye yanıtladı. rab tanrı kadına, “nedir bu yaptığın? ” diye sordu. kadın, “yılan beni aldattı, o yüzden yedim ” diye karşılık verdi. ”
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/443823

avokadonun içeriğinde bulunan protein, mineral madde (özellikle potasyum ve magnezyum) ve vitaminler aracılığı ile küçük çocukların ve hamile kadınların dengeli ve sağlıklı beslenmesinde önemli rol oynamaktadır.
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/batem/Belgeler/Kutuphane/Teknik%20Bilgiler/Avokado%20Yetistiriciligi.pdf

politik islamın kadınların kurtuluşu, özgürleşmesi projeleri açısından çok ciddi bir engel ve tehlike içerdiğini düşünüyoruz.
+
erkek yaratılıştan cinsel isteklerine hakim olamayan bir varlık olduğu için, onun nefsini uyandırmamak konusunda önlem almak kadına düşüyor.
+
islamcı hareketin yaşadığı canlanma ve militanlaşmada, kemalist baskı ve yasakların insanlarda yarattığı tepkilerin de çok önemli bir payı olduğu kanısındayız.
+
tamam kadın sığınacak biri değildir ama öyle bir ev lazım. kadın sığınmaevi denmeyebilir, zaten benim düşündüğüm daha çok huzurevi gibi bir şey.
+
ben imanlı feministim, ateist olmayan bir feministim.
+
islam’daki kadın haklan çok geniş ama biz onlan kültürümüz içinde değiştirmişiz.
+
imam gazali hayatında evlenmemiş, kadın tanımamış, aynca kadınlan sevmeyen bir adam..
http://www.pazartesidergisi.com/pdf/6.pdf

bırakın şikago oğlanları titresin. sen çok yaşa feminist hareket.
+
feminist grev bedenlerin ve toprakların yeni sömürülme biçimlerinin haritasını çıkarırken aynı anda hem görünürlük kazanmayı hem de boyun eğmemeyi içeren bir perspektife dayanıyor.
+
grevle birlikte, şiddete dair yeni bir anlayış geliştirdik: ev içi şiddetin sınırlı alanına sıkışmaktan kaçtık ve onu ekonomi, emek, kurumsallık, polis, ırk ve kolonyalizm temelli şiddetle ilişkilendirdik.
http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2020/02/6_FY3940.pdf

türkiye’de 3. dalga, kürt kadın örgütlenmesi ile başladı ve devam etmekte. birçok kürt kadın, gerilla olarak dağa çıktı. bu hem aileden bir kaçıştı hem de yaşanılan zorlulara karşı mücadele yöntemiydi.
https://gaiadergi.com/pdf/Dergi/ftw396f90b1a/Ocak-2017.pdf

sanal olmayan hayatta kemalist kadınlar tarafından susturulan ve baskılanan kürt kadın sesi, grupta tam tersine kemalist kadınları susturan bir ses oluyor.
+
sanal ortam suskun/susturulan sesleri yükseltiyor. baskın ve gürültücü sesleri de susturuyor.
https://yenimedya.files.wordpress.com/2009/07/yeni-medya-calismalari.pdf

kurbanlıktan kurtuluşa:
margaret atwood’un kadın başkahramanlarına feminist bir yaklaşım
+
kurbanlaşma süreci
+
her şeyden önce, güç gerçek değildir, gerçekten orda bir yerde yer olmaz. insanlar onu birbirine bahşeder.
+
dorothy jones‟a göre, atwood‟un romanlarında “güçlüler tarafından tasarlanan tuzaklara yakalanan güçsüz kadınlar” vardır.
+
sartre‟a göre öz, bilinci ele geçirebilmek için ötekini reddetmelidir. öteki, özneyi nesneye dönüştürür.
+
sen fazla iffetlisin, marian ve bu da bu toplumun en büyük sorunu.
+
orada öylece yatıyor ve adam her işi yapıyor! kendisine bir nesneymiş gibi davranılmasına izin veriyor!
+
üst katta yöneticiler ve psikologlar var- hepsi erkek olduğundan bunlara yukarıdaki adamlar diye hitap edilir.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/d993f99644983a345c87aa5601f9de1f.pdf

toplumsal cinsiyet kalıplarının belirlediği, kadın tanımı (kadınlık) , bir arzu nesnesine dönüştürülen kadın bedeni de merkezi konumdadır.
+
isim babası fransız sosyalist filozoflardan charles fourier olan ‘féminisme’ hareketi, sosyal ilerlemenin temel ilkesini ikincil konumda olan kadının ve haklarının toplumdaki konumunu anlamaya değiştirmeye, genişletmeye bağlı olduğunu savunur.
+
feminizmin tek ve sabit bir tanımının yapılamadığı gözlemlenir. feminizm pek çok farklı yaklaşımı ve akımı içerisinde barındıran heterojen bir hareket olmuştur.
+
öztürk’e göre modern feminist hareketler içerisinde liberal, marksist, sosyalist, kültürel ve radikal feministler yer alırken varoluşçu (simone de beauvoir), lengüistik, postyapısalcılar (julia kristeva, helen cixous, luce irgaray) da postmodern feministlerdir.
+
feminist hareketten etkilenen sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu gibi feminist sanat tarihi, feminizmi disiplinin geleneksel yöntemleriyle bütünleştirme girişimi sonucu gelişerek karmaşıklaşır.
+
kadın bedeninin batı resim geleneğinin kanonunun merkezinde yer alan temsil ediliş şeklini sorgularken, kadın ve erkek bedenlerinin neden farklı şekillerde temsil edildiği sorusu üzerinden araştırmalar yaparlar.
+
neden hiç büyük kadın sanatçı yok?
+
feminist sanat yeni bir cemaat duygusundan, yeni bir duyarlılığın anlatımına yönelik bir sanat oluşturma girişiminden ve sanatın feminist bilinci geliştirebileceği hatta yaratabileceği yönündeki iyimser inançtan esinlenir.
+
tarihsel süreçte resim geleneği içerisinde çıplak kadın bedeni (nü) yinelenen en temel konulardan bir tanesidir.
+
kadın bedeninin erkek bakışıyla bir gösterge olarak idealize edilmesine, fetişleştirilmesine karşı çıkan feminist sanatçılar kadın bedenini ve cinselliği anlatmanın yeni ifade biçimlerini araştırmaya başlamışlardır.
+
resim geleneğinde erkekler tarafından erkek bakışına sunulmuş nü kadın imgeleri merkezi konumdayken kadınlar tarafından kadınlar için temsil edilmiş nü erkek figürlerine ender rastlarız.
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1548062169.pdf

tanzimat’tan günümüze muhafazakâr kadın algısındaki değişimler
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/233877

gerek siyah kadın gerekse kürt kadın çok boyutlu bir ezilme deneyimi yaşar ve her iki grup kadın için de ezilmenin ve baskı görmenin başlıca kaynakları, toplumsal cinsiyet, etnisite ve ırktır.
+
çapar, kemalist ideolojinin, kürtleri bazen yok saydığını bazen de “öteki türk” olarak kabul ettiğini belirtir.
+
yeğen, cumhuriyetin, kürt sorununu, değişmez bir biçimde, esas olarak bir asayiş sorunu olarak algıladığını belirtir.
+
kürt toplumu, bir taraftan güçlü ataerkil yapılar içinde din, tarikatlar, gelenek ve görenekler etkisi altında kadını kuşatırken diğer taraftan kürt milliyetçiliği kürt kadınının özgürlüğünü gölgelemiş, milliyetçi projenin sembolü, kürt kültürünün aktarıcısı olarak nesneleştirmiştir.
+
istanbul, ankara gibi metropoller, bu ciddi ayrışma noktalarının görüldüğü ve türk kadınları ile kürt kadınları arasındaki gerilimli ilişkilerin yaşandığı yerlerdir.
+
1. kürt kadınları türkiye’nin siyah kadınları olarak görülebilir mi?
2. siyah kadınların deneyimlerini kürt kadınlarının deneyimlerini analiz ederken/açıklarken kullanıp/uygulayabilir miyiz?
+
siyah kadının deneyiminde, ırk, ezilmenin bileşenlerinden biri iken kürt kadınları için bu etnisitedir.
+
horowitz “etnik hojenleştirme, dinsel tekleştirme ve uluslaştırma” nın ülkeyi geri dönülmeyecek biçimde, farklı etnik kimliklerden (hristiyan, musevi, kürt vb.) yoksunlaştırarak değiştirdiğini belirtir.
+
kürtler de müslüman olduklarından asimilasyon yoluyla türkleştirilmeye çalışılmışlardır.
+
mojab, birçok türk feministin kürt körlüğü içinde olageldiğini de belirtir.
+
hannah nelson’un dikkati çektiği gibi “ne kadar akıllı olursan ol deli gibi görünmek zorunda olduğum bir dünyada ben bir kadın olarak yetiştim”.
+
kürt kadınları da kendi düşüncelerini ifade edecek maddi şartlara sahip olsalar bile, hâkim sınıfların bu düşünceleri bastırmaya yönelik özel ilgisi nedeniyle düşüncelerini ifade edemez. onlar da, bu “deliliği” yaşar.
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/28458/2504.pdf

ataerkil bir yapıya sahip olan erken dönem islȃm toplumunda hz. hatice, hz. ȃişe ve hz. fatıma modeli olmak üzere “üç temel kadın modeli”nin varlığından bahsetmek mümkündür.
+
hz. ȃişe ise fakȋh, muhaddis, dilci ve ensȃb ilmine vȃkıf bir kadın olarak entelektüel bir tipolojiyi yansıtmaktadır.
http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/1160316985_kutluaycelik_busra.pdf

belirli ekolojik alanı ve ortak kültürel özellikleri paylaşan avcı-toplayıcı takımlar, yılın belirli zamanlarında ürün, armağan ve kadın değiş-tokuşu yapmak ve ayinler gerçekleştirmek üzere bir araya gelebilirler.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sosyalhizmetler_ao/sosyalant.pdf

yirminci yüzyılın ikinci yarısında, uygar sanılan bir ülkede, sekiz kadının mahkeme kararıyla ve mahkeme aracılığıyla sermaye olarak kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılması gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir.
+
bu olayı yazdığı için aziz nesin hakkında adliyeyi küçük düşürdüğü suçlamasıyla dava açılmıştır.
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9723/217412.pdf

balkanların ve orta doğu’nun en büyük güzellik enstitüsü bu gün açılıyordu. avrupa’dan, amerika’dan büyük paralar ödenerek makineler, aletler getirilmişti. kadınların yüzlerinde, vücutlarında fazla kıllar kalmayacaktı.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/990174

biz bu seyyahatnâme’de, istanbul’a gelmiş bir amerikalı kadının başından geçenleri, başıboş sokak itlerini, bozuk yolları, eğri kaldırımları, çukurları, çirkefleri, çöpleri yazdık.
+
kadının dayanıklı olması, korkusundan olacak. erkeğin bu işi cinayete kadar götüreceği belli. yazık, bunlar geçinemezler. ama ayrılmaları da zor. adamın elinden bir cinayet çıkmadan ayrılamazlar.
+
— bu kadın, randevu evinde çalışır.
— ne diyorsun?…
— evet… yanında oturan herif de kadının kocasıdır.
https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3333/Aziz%20Nesin%27in%20Hik%C3%A2yelerinde%20Yap%C4%B1%20ve%20Tema.pdf

suça “mahkum” kadınlar: erzurum ceza ve tutukevinde bulunan kadın mahkumlar üzerine yapılmış nitel görüşme uygulaması
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/451459

kadınlar twitter’i kullandıkça daha az strese giriyorlar.
+
kadın ve moda dergilerinin rötuşlu zayıf modeller kullanmasının birçok genç kadının özsaygısını sarstığı uzun zamandır biliniyordu. şimdi onun yerini sosyal medya almıştır.
+
facebook’ta türk kadın kullanıcıların en çok etkileşime girdiği sayfa “nefis yemek tarifleri” iken, erkeklerin en çok etkileşime girdiği sayfa “101 yüzbir okey plus“.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/medyaveiletisim_ue/sosyalmu.pdf

sosyal medyada gürültü kavramı: twitter’da gürültü incelemesi
+
bir kadın 12 eylül 2016 tarihinde bir şehir içi otobüs seferinde şort giydiği için saldırıya uğramış, olayın duyulmasının ardından saldırı ülke genelinde gündem olmuştur.
+
saldırının hemen ardından twitter’da başlayan enformasyon akışı gürültü kavramı olarak adlandırılan etkenlerle bütünleşerek bilgi kirliliğine sebep olmuştur.
+
bir kadına şort giydiği için tekme atan kişi genel olarak yadırganmış ve mağdur olan kişi desteklenmiştir. ancak bu destek kullanıcılar nezdinde yine şiddet unsuru içeren cümlelerle sağlanmıştır.
+
bu durumda yoğun bir şekilde gürültü etkisinde kalan kullanıcılar, haber resmi kaynaklarca doğrulanmadan bilgi paylamış, ancak bu bilgiler doğru olmadığı için bilgi kirliliğine sebep olmuştur.
+
sosyal medyada ikonlaşmış olan gürültü kavramı çok baskın bir şekilde kendini göstermektedir. gürültü etkeni o denli yoğundur ki, kullanıcılar kullanışlı bir bilgi üretmekten oldukça uzak durumdadırlar.
https://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/01/ejnm_v02i1104.pdf

sosyal medyada adalet kavramı: kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sosyal medyadaki yansımaları
+
her yönetim yasaları kendi işine geldiği gibi uygular.
+
bugün içinde yaşadığımız dünya çok gergin ve tehlikelidir.
+
sosyal medya, sesini duyuramayan kitlelerin sessiz çığlığı konumundadır.
+
18 ağustos 2019 emine bulut’un evladının yanı başında öldürüldüğü tarihtir.
+
türkiye’yi sarsan güleda cankel olayında flaş gelişme
+
güleda cankel’in öldürülmesinin ardından yapılan tweeter paylaşımları arasında, onun doğumgününe gönderme yapan bir tweet 817 kere beğeni almış ve 74 kez retweet yapılmıştır.
+
sosyal medyada büyük tepki çekmişti! tutuklama kararı çıktı.
+
tutuklanıp serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklanan kişilerin olması, adalet mekanizmasının gelen tepkiler neticesinde farklı işleyebileceği algısına sebep olmaktadır.
+
çalışma neticesinde, sosyal medya adaletin yerini bulması konusunda etkileyici güç olarak konumlandırıldığı anlaşılmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/988329

kadın cinayetlerini durduracağız platformu, emekçi hareket partisi’nden(ehp) kadınlar tarafından 2010 yılında kurulmuştur.
+
…… platform bu görüşle kendini feminist değil ama partili bir kadın hareketi temsilcileri olarak tanımlamaktadır.
+
bir memlekette yerli bir feminizm yaratabilmek, o toprakların esas kadın gündemini yakalamakla mümkündür.
+
kav, özellikle kadın cinayeti sorununun, türkiye’deki muhalefet ve kadın kurumlarının gündemine 2014 yılına kadar girmediğini ifade etmektedir.
+
kadın cinayetlerini durduracağız platformu, gerçekten de kadın cinayetlerinin yaygın bir toplumsal sorun olarak algılanmasında önemli rol oynamıştır.
+
devletin, ilerlemesi kadın haklarının geliştirilmesine bağlıdır.
+
öldürülen kadınlar, söz hakkı ellerinden alınmış kadınlardır.
+
şiddete maruz kalan ve hayatta kalan kadınların kendi seslerine nadiren yer verilmektedir.
+
şiddete maruz kalan kadınlar kendi deneyimlerini kendileri anlatmamakta ve kendilerini temsil etmemektedirler. kişisel deneyim anlatıları eksiktir. feminist örgütler, onların yerine anlatmakta ve çerçeveyi kurmaktadır.
+
dolayısıyla bu twitter anlatılarında şiddete maruz kalan kadınlar özne değildirler. hikayeleri sadece toplumsal bir sorunun parçası olarak görünürdür.
http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3970/470195.pdf

bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namaz ise benim gözümün nurudur.
+
kadınlık sadece dişilikle anımsanan fiziksel farklılık meselesi olmayıp kutsal bir sevgi, güzellik, zarafet ve yüce bir bağlılığın birleşmesiyle meydana gelmiş bir varlıktır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/147631

kadın karşıtı söylemin islam geleneğindeki izdüşümleri
+
dünyaya geldiği günden itibaren, zorba bir sistemin, bütün güçsüzlere reva gördüğü dezavantajlarla tanışan kadın, erkeğin üreme içgüdüsüne hitap edebilecek çağa geldiğinde, ‘cinsel bir obje’ olarak, göreceli bir değer kazanır; insan soyunun tümü için çekici kılınan dünya zevklerinin başına yerleşir. bu yüzden vaad edilen cennetin düşleri de, bu zevkten hali olamaz.
+
.. .ve [cennette] saf ve temiz, güzel gözlü eşler ile onları evlendireceğiz. bu [bahçe]lerde, ne insanın, ne de görünmez bir varlığın daha önce hiç dokunmadığı, yumuşak ….
+
alıntıladığımız pasajlarda tasvir edilen kadınları, helal kılınmış hazlar ülkesi olan cennette, insan (erkek) muhayyilesinin tasavvur edebileceği çeşitli hazların beraberinde, tamamlayıcı en yüksek haz objesi olarak görüyoruz.
+
bu sebeple olsa gerek ayetlerde ‘huri’ olarak bahsedilen cennet kadınlan hakkında dönemin erkeklerinin güzellik anlayışına ve fantezilerine dayanan pek çok rivayet varid olmuştur.
+
bu rivayetler yorumcuların muhayyilesini öylesine kamçılamıştır ki, kesinlikle dünyadaki hemcinslerinden ayrı bir kategori olarak değerlendirilen bu kadınlar, büyük ölçüde pornografik bir yaklaşımla yorumlanmışlardır.
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/erkanper/115629/Hidayet%20%C5%9Eefkatli%20Tuksal%20-%20Kad%C4%B1n%20Kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1%20S%C3%B6ylemin%20%C4%B0slam%20Gelene%C4%9Findeki%20%C4%B0zd%C3%BC%C5%9F%C3%BCmleri.pdf

dini mirası eleştirilen türkiye gibi ülkelerde modernleşmenin göstergesi olarak kadının, özelde de dindar kadının hayat tarzındaki değişim sürekli olarak gündemde tutulmuş ve modernleşme kadın bedeni ve yaşam pratikleri üzerinden okunmuştur.
+
dindar kadın tanımına girdiğimiz de ise dindarlık ve cinsiyet vurgusuna değinmekte fayda görmekteyiz. önemli bir sorgulama kadınların kadın oldukları için veya kadın olarak yaptıklarından ötürü erkeklerden daha dindar olup olmadıkları konusunda cereyan eder.
+
kadınların inançlı pratiklerinin ve genel olarak inandıkları şeyleri erkeklerden daha bağlı olduklarını gösteren ikna edici kanıtlar vardır.
+
bir dindar kadını bu kadar dışını güzelleştirirken içi boşalıyor.
+
doktor katılımcı birebir iletişimle hoca efendilerin yaptığı yüz yüze yapılan vaazların yerine televizyondan yapılan vaazların popülerliğine dikkat çekmiştir.
+
medrese hocası katılımcı teknolojiyi allah’ın lütfu olarak görmekte onun sağladığı zamanı ibadetle geçirebileceğimizi öne sürmektedir.
+
lazerli epilasyon hakkında ise katılımcıların tamamının sağlık yönünden çekinceleri ve bazı tereddütlerine rağmen %61(11) kişi uygulamayı yapmaktadır.
bazı katılımcılarımız ise bunu yaptırmayı eşe karşı bir vazife olarak yorumlamaktadır.
+
zaman ait gelişen tesettür modası ile dindar kadının dini yaşamdan koptuğunu ve dejenere olduğunu ifade etmektedir.
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/1832/1/446806.pdf

giresun merkezde kadınların dini sorunları ve öncelikleri
http://isamveri.org/pdfdrg/D233663/2013/2013_AYDINOGLUG.pdf

diyarbakır’da dini gruplar ve din anlayışları
+
toplumsal cinsiyet konusunda hizbullah cemaatinin düşünceleri oldukça gelenekseldir.
+
zeynebiyye hareketi içinde kadın önemli bir figürdür. özellikle hüseyin’in annesi fatıma ve kız kardeşi zeynep etrafında oluşturulan kült ile şekillenen anlayıştaki ideal kadın modeli, bu cemaatte kadınları ev dışında da aktif rol almaya teşvik etmektedir.
+
kadiri tarikatı toplumsal cinsiyet konusunda gelenekçi bir anlayışı benimsemektedir. onlara göre modern batının etkisi ile müslüman kadınların zihinleri bulandırılmıştır.
+
kadın dini ve dünyevi anlamda asli vazifelerinden uzaklaşmış, kadınlarda özellikle hayâ ve iffet duygusu önemini yitirmiştir.
+
aleviler günümüzde kadının toplumsal konumunun insana yakışmayacak bir noktada olduğunu düşünmektedirler. onlara göre insanların bu dünyada mutlu olabilmeleri için kadının onurunun korunması ve toplumun ataerkil hastalıklardan kurtulması gerekmektedir.
+
müstakim-der mensuplarına göre islam kadına büyük değer atfetmiştir. ancak günümüzde kadın, islam’ın kendisine tahsis ettiği statü ve rolleri hiçe sayarak dini ve fıtri olarak yabancılaşmıştır.
+
kadının asli görevleri evinin işlerini idare etmek, çocuklarını yetiştirmek ve kocasını razı etmektir.
+
hem geleneğin hem de modernizmin kadının şahsiyetini ötelediğini, kadının insan olarak kendisini geliştirmesini engellediğini düşünen özgür-der’e göre gelenekçi anlayış kadını ataerkil toplumsal yapının ötekisi haline getirirken, modernizm ise onu kapitalize ederek araçsallaştırmıştır.
http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt0Sayi24/9d7cff7e-735e-4f04-9c01-72a0b5c59de8_20200117003.pdf

biz araplar pis olmasın diye evde abdest almayı bilmezdik, def-i hacet için akşamla-yatsı arasında “menâsi’” denilen bir araziye çıkardık.
+
menâsi’, arınma ve temizlenme yeri demektir. ayrıca buranın evlerde kenef/tuvalet olmadan önce zaruraten kullanılan bir yer olduğu ifade edilmiştir.
+
…… kadınların dışarı çıkmaları mahzurlu görülüp evlere tuvalet konulmaya başlanmasıyla bundan vazgeçildiği ifade edilmiştir.
http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1196/ilyas_ucar_tez.pdf

arabın nazarında cariyesi ile dişi devesi arasında hiçbir fark yoktur. onu da devesi gibi alıp satar. hatta bazı araplar genç ve güzel cariyeleri toplayıp sermaye olarak kullanırlar.
+
kadın kocası öldüğünde bir yıl iddet bekler. ebu seleme’nin kızı zeynep’ten nakledilen rivâyete göre, bu süre içerisinde en kötü elbiselerini giyer, evinin en kuytu yerine çekilir. koku sürünmez, süslenmez, temizlenmez. tam bir sene dolunca, kadının yanına eşek, koyun ya da bir kuş cinsi hayvan getirilir, kadın o hayvanı vücuduna sürer. bunun üzerine kadın kendini kapattığı odasından çıkar. daha sonra eline deve tezeği verilen kadın, onu fırlatıp atar. bu artık onun iddetinin bittiği anlamına gelir. kadın artık temizlenip süslenebilir, taliplerine görünebilir.
http://ilahiyat.kilis.edu.tr/iysdosya/zeynep%20canan.pdf

bu ayetin sebeb-i nüzulü olarak zikredilen; nefsine uyarak bir kadını öpen veya bir kadına dokunan bir sahâbînin hemen rabbini hatırlayarak pişman olması, tevbe ederek kendini dağlara vurması ve neticesinde rasulüllah’a gelip durumunu anlatınca bu ayetlerin nâzil olması da ….
+
rasulüllah’a gelip zina ettiğini itiraf eden ve kendisi hakkında hüküm verilmesini isteyip te rasulüllah’ın birkaç kere geri çevirdiği ğâmidiyyeli kadın en son gelişinde rasulüllah (sav)’ın talimatı üzerine recmedilmişti.
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/97f7e663a686bb3f8008865e8f4dbace.pdf

ashabım! kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. vasiyetimi tutunuz. zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmişlerdir. kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde, onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur.
+
ey insanlar! kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. siz kadınları allah’ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini allah adına söz vererek helal edindiniz.
+
allah size onları yataklarda terk etmenize, yaralama olmaksızın dövmenize izin vermiştir. kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket âdetine göre, her türlü giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir.
+
küçük çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin.
+
hür kadın bana yaklaşırsa umut verir, benden uzaklaşırsa beni hasta eder. dînar ve dirhemime yol kalmaz. o zaman öyle usanırım ki, başım elimde olsa koparırım.
+
eğer bir kadınla evlenmek isterseniz, kavmi içerisinde azîz, benliğinde mütevazı, namusunu komşusundan korumuş, eşiyle şakalaşan bir kadınla evlenin.
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/5116/549083.pdf

dinî bayramlar şiir, müzik, içki ve kadınların yer aldığı çeşitli eğlencelerle kutlanılırdı.
+
bülûğ çağına eren erkeklerin boyunlarının vurulmasına, malların müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarla kadınların ise esir alınmasına hükmetti. bu hüküm uygulandı. bu arada bir müslümanın ölümüne sebep olan bir kadında boynu vurularak cezalandırıldı.
+
bir gün müslüman bir kadının yahudi bir kuyumcuda taciz edilmesiyle iki grup arasında kavga çıktı.
+
tevrat’ta vatana ihanet edenlerin cezası olarak eli silah tutan erkeklerin idam edilmesi, kadın ve çocukların ise esir edilmesi, malların da ganimet sayılması hükmü yer almaktaydı.
+
….. eski iran inançlarından olan mazdekiliğe uygun olarak mal ve kadınları herkes için ortak hâle getirdi. zalim ve ahlaki zaafiyeti olmasına rağmen birçok taraftar buldu.
+
1992 yılında sırbistan ordusu bosna hersek’e girerek savunmasız müslüman boşnakları, kadın çocuk demeden hunharca öldürmüştür.
https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/12144636_867_islam_tarihi.pdf

…… biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da kadınlara dokunmuş (/ cima etmiş) olup da su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin.
https://darulilim.org/wp-content/uploads/2018/02/ilimdergisi17.pdf

iki oyundaki kadın karakterlerin intiharları ataerkil sisteme bir baş kaldırı olarak okunabilir. bu nedenle, intihar bilinçli bir seçim halini alır ve bu kadın karakterlerin bastırılan suskunluklarını bozmalarını sağlar.
+
intiharla gelen ölüm, antigone ve ophelia’nın, öz kimliklerini bastırıp onları hiçliğe iten dengesiz ataerkil gücün kurulu düzeninden kurtulmalarını sağlar.
+
insan için ölümden başka kötü olmayan hiçbir şey yoktur.
+
kardeşi genç prensin yerine tahta geçmesinin yanı sıra, ölen kralın eşiyle (yani yengesiyle) evlenip genç hamlet’e göre ensest suçu da işlemiştir.
+
aşağılık herifleriz hepimiz, inanma hiçbirimize.
+
iki kadın da ataerkil sistem içinde, akraba erkeklerin onlara kazandırdıkları sıfatlarla varolma hakkına sahiptirler.
+
ölmek, uyumak sadece! düşünün ki uyumakla yalnız
bitebilir bütün acıları yüreğin,
çektiği bütün kahırlar insanoğlunun.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/13548

eski zamanlardaki cinsî âdetlerin en zalimi, sabır ve direnmeme ülkesi olan hindistan’dan gelmektedir. hindistan’daki dul kalan kadınların (erdemli kadının) kendi kendini kurban etmesi, kadının erkeğe karşı olan mantıkî haddin en sonuna götürülmüş…. .
https://static.miraheze.org/bildigimkadariylawiki/5/5b/PDFsam_Richard_Lewinsohn_-_Cinsi_Adetler_Tarihi_%28Varl%C4%B1k%29.pdf

güzel bir kadınla zeki bir adamın evliliğinden her zaman yakışıklı bir dahi doğmaz.
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2019/01/Yay%C4%B1nlanan-Bilimsel-Makaleler-7.pdf

hitopadeşa’da kadın motifi
+
hint masallarında kadınların sadakatsizliği ve kurnazlığı sıkça işlenen bir konudur.
+
evladına borç bırakan baba, namusunu korumayan anne, güzel bir eş ve cahil bir oğul düşmandan farksızıdır.
+
güzel kadın kontrol edilmesi zor kadındır.
+
insan nehirlere, elinde silah olanlara, pençeli ve sivri dişli hayvanlara, kadınlara ve hükümdarın ailesine hiç güvenmemeli.
+
bir kadın bir çömlek tereyağına benzer, erkek ise kor halinde bir kömür parçası gibidir.
+
bir kadından kocası memnun olunca tüm tanrılar da ondan memnun olur.
+
asil bir kadın, kocasının yoksul, zayıf, hastalıklı olmasına bakmaksızın, ona sadık bir eş olmalıdır.
+
uygunsuz bir işe başlamak, akrabalarına karşı çıkmak kuvvetli biriyle rekabete girmek, güzel büyüleyici kadınlara inanmak, bunlar ölümün dört kapısıdır.
+
güzel kadınlar her şeyden daha tehlikelidir.
+
kendisine karşı sert konuşulmuş, öfkeli gözlerle bakılmış olsa da kocasını sakin bir ifadeyle karşılayan kadın erdemli kadındır.
+
kocaları ister bir şehirde, ister bir ıssız bir ormanda yaşasın, ister günahkar ister erdemli olsun onları seven kadınlar cennete giderler.
+
kocaları yoksa kadınlar hiçtir.
+
kocasının cesedi yakılmak üzere konduğu odun yığını üzerindeyken onu kucaklayıp kendi bedenini de orada terk eden kadın, yüzlerce günah işlemiş olsa bile koca ile birlikte cennete gider.
+
sati geleneği kadının ölen kocası ile diri diri yakılması geleneğidir.
+
hindu inancına göre, kocasıyla birlikte yanan kadın, günahlarından arınmakta ve kocasıyla birlikte cennette huzur içinde yaşamayı hak etmektedir.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398730

1996- 2009 türkiye güzellerinin karakteristik yüz ve makyaj özelliklerinin değerlendirilmesi
https://actaturcica.files.wordpress.com/2020/01/ii_1_23.pdf

türkiye’de kadın sağlığındaki eşitsizlikler
https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/download.php?Id=WunyfbyAG55

ttb “kadın hekim olmak çalıştayı” sonuç raporu
https://toraks.org.tr/site/sf/nmf/pre_migration/4b3c31a56498ae9ce279208894c67ca84979222ab17681ee8ffed83bdb27a916.pdf

kadınlar arası bir güçlenme alanı olarak güzellik: youtube güzellik kanalları örneği
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/12031/KADINLAR%20ARASI%20BI%cc%87R%20%20GU%cc%88C%cc%a7LENME%20ALANI%20OLARAK%20GU%cc%88ZELLI%cc%87K_2019.pdf

geçimlik üretim sürecinde kadın emeği: amasra ‘galla bazarı’ örneği
+
kapitalizmde yedek işgücü olarak kadınlar
+
ev – işyeri ayrışması ve ev içi emek
+
toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli işbölümü
+
kadının görünmeyen / karşılıksız emeği
+
şehir mi köy mü
+
erkek işi – kadın işi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtIiFj226hXf7_iPtz9Cu2nEDcGDBlh9g6ypqUGd0a4XH

pembe dizilerin kadınlar üzerindeki etkisi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPJTrNiTwQDb4-INwGOW4h3WV2S1udcVWca-A30ZuDK95

1765-1768 yılları arası kadınların şikâyet hakkını kullanımı üzerine bir değerlendirme (3 numaralı bosna ahkâm defterine göre)
https://www.sobibder.org/2020/vol3_issue6_article02_fulltext.pdf

ıı numaralı maraş ahkâm defteri’nde maraş’a gönderilmiş kadın muhtevalı şikâyet hükümlerinin değerlendirilmesi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/448327

zina ve tecavüz, osmanlı hukuk sistemi ile toplumsal yapının harmanlanmasıyla birlikte birbiriyle çelişkili durumları aynı düzleme getirebilmiştir.
+
sabire binti yakub’un “ta‘addî ve tecâvüz” ile suçladığı ali beşe bin ahmet; bir yeniçeri, büyük ihtimalle konumu itibariyle insanların karşılarına almak istemeyecekleri türden biridir. buna rağmen sabire konuyu mahkemeye taşıdığına göre suçlamaların doğru olduğunu varsayabiliriz.
+
burada sözü edilen tecavüz, eğer cinsel tacizse bu suçun şahitler önünde işlenmesi neredeyse imkansızken, üstelik suçlanan kişi “dergah-ı âli yeniçerilerinden” iken sabire’den şahit talep edilmesi onu büsbütün zora sokmuş olmalıdır.
+
mahkeme bu seçenekler yerine kısa yoldan meseleyi kapatıp, yeniçeriyi tek oturumda aklamayı daha uygun bulmuştur..
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/71369/621115%20%282%29.pdf

kadınlar yargılama süreçleri boyunca edindikleri rollerde babaları, erkek kardeşleri ve oğulları gibi yeterince görünür olmadılar.
+
hem islam hukuku hem de örfi hukuk bir taraftan çeşitli haklar ile kadınları koruma altına alırken, öte taraftan hiyerarşik olarak dizayn edilen osmanlı toplumunda kadını erkeğe kaçınılmaz bir şekilde bağımlı hale getiriyordu.
+
molla mustafa benimle kavga edip değnek ve taş ile sol böğrüm ve sağ koluma darp edip yara eylemiştir.
+
diyarbekir’deki kadınların mahkemedeki hak arayışı süreçlerinde ilk sıralarda şiddetin yanı sıra evlilik ve boşanma ile ilgili uygulamalara karşı verdikleri mücadeleler de gelmektedir.
http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/334850

kadın emeği resmi belgelerde neredeyse hiç görünmezdi.
+
osmanlı yargısı, birçok bakımdan kadınlara karşı erkeklere olduğundan daha az anlayışlıydı.
+
lanet size! benimle alay edilse de kadınları aşağılamaktan hiç vazgeçmeyeceğim. çünkü onlar her zaman baştan aşağı kötüler. onları edepli olmaya eğitmeyenler, izin versinler de gelecekte onları da aşağılayayım.
+
insan güzel kadınları çırılçıplak soyduğunda, bu onları katletmek için olmamalı.
http://sssjournal.com/Makaleler/439301827_36_SSS_V3_I12_ID277.%20Mehtap%20NASIRO%c4%9eLU_2243-2251.pdf

harem-i hümayun: osmanlı imparatorluğu’nda hükümranlık ve kadınlar
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/729709

osman, yoldaşlarına evlenme teklifini reddeden genç bir köylü kadını kaçırmalarını emreder.
+
osman arkadaşlarıyla avlanırken bu kadına vurulur ve bir ziyafetin eşlik ettiği içki meclisinde kadının güzelliği ile övünür.
https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2013/02/02a_lesliepierce_adamkacirma_dizgibitti_gorselyok.pdf

toplumsal cinsiyet bağlamında osmanlı hukukunda kadından eşkıya olup olamayacağına dair bir tartışma: havvahatun örneği
https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/karendergi_a4265.pdf

haremi bir şehvet odağı yahut bir mektep olarak tasavvur etmektense, her şeyden önce bir toplumsal cinsiyet inşa mahalli olarak görmek yerindedir.
http://www.altust.org/wp-content/uploads/2012/07/Altust_04.pdf

hünkâr sofrasında geçilen musiki fasllları ve oynanan oyunlar
http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2002_9/2002_9_SARICIKM.pdf

üsküdar şer’iyye sicillerinde kadın ve çocuklarla ilgili davaların analizi
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/9209/Okan%20G%C3%9CM%C3%9C%C5%9EDO%C4%9ERAYAN-Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tez%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20.pdf

kadının sağlık hakkı ve dünya sağlık örgütü’nün avrupa’da kadın sağlığının iyileştirilmesine yönelik stratejik eylem planı
http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/794_1.pdf

kadınların sağlığı ile ilgili veriler ülkenin coğrafi bölgelerine, yerleşim yerinin özelliklerine, eğitim düzeyine göre farklılıklar gösterir.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/20937/mod_resource/content/1/Kad%C4%B1n%C4%B1n%20Toplumsal%20Konumu%20ve%20Kad%C4%B1n%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20Etkileyen%20Fakt%C3%B6rler.pdf

ülkemizde kadın sağlığı ve etkileyen faktörler
+
kadın sağlığı kadının toplumdaki statüsü ile doğrudan ilişkilidir. bu nedenle, kadın sağlığına yönelik iyileştirme girişimlerinde, sağlığı olumsuz yönde etkileyen toplumsal cinsiyet davranışlarını da göz ardı etmemek gerekir.
+
dünyada ve ülkemizde birçok kadının biyolojik faktörler dışında sosyo – ekonomik nedenlerle de sağlık durumu bozulmaktadır. yani yetersiz ekonomik koşullara sahip kadınlarda hastalık riski daha fazladır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/344995

türkiye’de kadın sağlığını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler ve yoksulluk
+
genel olarak sosyo-ekonomik düzeyin, kültürel sistem ve ruhsal yapı ile birlikte kişinin sağlığını ve hastalıklarla başa çıkma yollarını belirlediği bilinmektedir.
+
gerçekten de geniş halk kitlelerinin yoksullaşması kadınların sağlığının daha da bozulmasına yol açabilmektedir.
+
ataerkil ideoloji çerçevesinde erkek evin reisi, kadın ise onun istek ve emirlerine itaat eden taraftır.
+
pek çok kadına halen yaşadığı en önemli sorunun ne olduğu sorulduğunda ailesinin sorunlarını dile getirdiği, kendi sorunlarından söz etmediği dikkati çekmektedir.
+
evlilikteki sorunlar kadının fiziksel sağlığının bozulmasına yol açabilecek huzursuzluk yaşamasına; böylece bağışıklık sisteminin bozularak herhangi bir hastalığa tutulmasına zemin hazırlamaktadır.
+
eşi tarafından fiziksel şiddete uğrayan bir kadında ‘dövülen kadın sendromu’ olarak adlandırılan bir tablo ortaya çıkabilmektedir.
+
kadınların yoksulluğu ile olumsuz sağlık koşulları arasındaki ilişkinin ana nedenleri, ağırlıklı olarak cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır.
+
kadınların tamamına yakınının(%82.9) uzun zamandan beri kendisini rahatsız eden bir hastalığı bulunmaktadır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198078

dünyada kadın sorunları
+
dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplum içerisindeki durumlarını ortaya koymaya çalışmak ve toplumlardaki kadın olgusunu işlemek oldukça zor bir iştir.
+
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak gelir elde etme, üretkenlik ve toplumda seslerini duyurma anlamında istedikleri kazanımlara hala ulaşamamışlardır.
+
insan sağlığının ya da hastalık durumunun belirlenmesinde, biyolojik ve sosyal ilişkilerin kompleks ilişkisi etkili olmaktadır. kadın ve erkeklerdeki sağlık ve hastalık örüntüleri birbirinden belirgin farklılıklar gösterir.
+
yoksulluk ve cinsiyet ayrımcılığı, biyolojik farklılıklardan daha fazla sağlık üzerinde etkili olmaktadır. yoksul aileler erkek çocuklarına oranla kız çocuklarına daha az beslenme, sağlık bakımı ve eğitim yatırımı yapabilmektedirler.
https://www.researchgate.net/publication/321457903_Dunyada_kadin_sorunlari

81 il için toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi
https://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1391012395-8.81_Il_icin_Toplumsal_Cinsiyet_Esitligi_Karnesi___Taslak.pdf

kastamonu’da yapılan ilk kadın mitingi
https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-ESK%c4%b0-Kastamonu%e2%80%99da-Yap%c4%b1lan-%c4%b0lk-Kad%c4%b1n-Mitingi.pdf

şu bir gerçek ki, bugün dünya üzerinde bir ‘şiddet sektörü’ oluşmuş durumda. şiddetten beslenen ülkeler, şirketler, gruplar, bireyler ve hatta şiddet haberlerinden kazanç devşiren bir kısım medya var.
+
dövüş taktikleri, askerî birlikler, siyaset, sınırlar, silahlar… bütün bunların hepsi erkeklerin hikâyesidir. bu hikâyenin arka perdesindeki mesele, savaş ve dövüşün içinde gerçekte nasıl hayatta kalacağın, yaşayacağın ve yaşamaya devam edeceğindir. işte bu da kadının hikâyesidir.
+
savaş ve terör ortamlarında ailelerini, kocalarını, çocuklarını ve hatta ırzlarını kaybeden kadınların dramları yürekler acısıdır. şu an yeryüzünde terör sebebiyle yakınlarını yitiren, yerinden yurdundan göçmek zorunda kalan, her an istismar korkusuyla yaşayan yüz binlerce kadın vardır.
https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/Documents/tero%CC%88r.pdf

türkiye’nin sakin şehirlerindeki kadın girişimciliğine sosyolojik bir bakış
https://www.avekon.org/papers/786.pdf

yazar haslalığın insandan insana bulaştığı inancını şöyle açıklamaktadır: hastalıksız bir fahişe ile iki kişi cinsel ilişkiye girse. önceden ilişkide bulunan kişi belsoğukluğuna mübtela olup, sonradan ilişkiye giren kişi sağlam olsa, birkaç gün sonra ikinci şahıs sözkonusu hastalanır. halbuki fahişe hastalıklı değildi.
http://isamveri.org/pdfsbv/D01658/1995_1/1995_1_OZAYDINZ.pdf

toplumsal cinsiyet sorunu açısından recep tayyip erdoğan ve barack obama’nın konuşmalarında kadın
+
kadınların ucuz iş gücü olarak görüldüğü dünya adil bir dünya değildir. kadının meta haline getirildiği bir dünya insani değildir. onun için diyorum ki, kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız yönetim sadece kadınlar için değil, bütün toplum için eksikliktir, hem de büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır.
+
dünyanın yarısını oluşturan kadınlar, dünyamıza ölçülemeyecek kadar katkılar sağlamaktadır. onlar, girişimci, çiftçi, eğitimci, bilim adamı sanatçı, asker, anne, devlet başkanıdır – listenin sonu yoktur. onlar olmasa, ekonomiler çöker, politik sistemler bozulur ve aileler ve toplumlar parçalanır. ama birçok yerde kadınlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte, yetenekleri değer görmemekte ve öğrenme, kendilerini ifade etme, şiddet görmeden yaşamak, evlenip evlenmeme ve kimle evleneceklerini seçme hakkı gibi- insan hakları her zaman ihlal edilmektedir.
+
dün kadına şiddete çözüm için cumhurbaşkanlığı sarayı’nda kurulan sofrada cumhurbaşkanı tayyip erdoğan bu konudaki kararlılığını vurguladı, çözümün aynı hakları sağlayacak anlayışın kazandırılmasından geçtiğini ifade etti. şiddeti din ve kültürle özdeşleştiren yaklaşımlara katılmadığını belirten erdoğan, “uygulamadaki yanlışları kültür ve dine dayandırma anlayışı art niyetli anlayıştır” dedi.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/469670

ferenya adında bir kızı mahkemeye çıkarmışlar. fahişe olduğundan, mahkûm olacaktı. delilleri vardı fakat ferenya soyundu, “bu güzellik hata yapmaz.” dedi. evet güzellik hata yapmaz. benim milletim o kadar güzeldir ki onu büyükler övmüştür. sizin görüşünüze, vicdanınıza bırakıyorum. hukuk bunu kabul ediyor. bir suçluyu eylemleriyle değerlendirmek lazımdır, yoksa şüphe ile mahkûm edilemez. men-i muhakememizi ve bizi iyi tanımanızı isterim. ben buraya aralarını bulmaya gelmişim ve arkadaşları bir yere toplayıp nasihat etmişim, delil göstermişim.
https://www.tc-america.org/files/Armenian_Activities_in_the_Archive_Documents_1914-1918_VOLUME_4.pdf

ben ki, herkes güzelliğime baksa da, mekke ceylanları gibiyim. avlanmaları haramdır.
narin sözlerinden dolayı fahişe sanılırlar. (oysa) islam, onları fuhuştan alıkoyar.
http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/2638/End%C3%BCl%C3%BCsl%C3%BC%20Edip%20ve%20%C5%9Fair%20%C4%B0bn%20Zeyd%C3%BBn%20ve%20divan%C4%B1.pdf

isveçli kadınlar alkol aldıklarında en az bir içki bitirirlerken hamile rus kadınların haftada alkol tüketiminin 0.84 olduğu tespit edilmiştir.
https://uhim.org/Uploads/GenelDosya/2017-dunya-hak-ihlalleri-raporu-2116-d.pdf

alexandre dumas-fils’in gençliğinde yaşadığı bir aşk hikâyesinden esinlenerek 1848’de yazdığı kamelyalı kadın romanında, gerçek aşkın peşine düşen veremli bir fahişe olan marguerite gautier’nin yaşadığı dramı anlatılıyor.
https://www.sdplatform.com/Images/Filemanager/SD_29_Dergisi.pdf

lale devri’nde kadın giyimi
https://www.turkegitimsen.org.tr/lib_yayin/246.pdf